กงสุลสัญจร Atlanta, GA (P.P.)

การลงทะเบียนนัดหมายหนังสือเดินทาง ณ วัดพุทธบูชา 16-17 มีนาคม

  • สำหรับเด็กและผู้ที่ไม่ทราบหมายเลข 13 หลัก ให้ใส่เลข 0 แทน
  • ถ้าหนังสือเดินทางสูญหายให้สแกนส่งใบแจ้งความแทน] [สำหรับเด็กที่ทำหนังสือเดินทางเล่มแรก ใช้ใบสูติบัตรไทยแทน]
  • Drop files here or
    Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, doc.
    เอกสารเพิ่มเติมเฉพาะ (1) เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี (ใบสูติบัตรไทย,เอกสารของบิดา มารดา, ทะเบียนสมรส) กรณีหย่า (ทะเบียนหย่า, ใบปกครองบุตร) (2) พระสงฆ์ (3) ข้าราชการ ก.พ.

Featured Videos

Latest Tweets

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

15-Dec-201815-Dec-2018
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015