กงสุลสัญจร DALLAS, TX (I.D.)

การลงทะเบียนนัดหมายบัตรประชาชน ณ วัดพุทธดัลลัส 24-25 กุมภาพันธ์

  • สำหรับเด็กและผู้ที่ไม่ทราบหมายเลข 13 หลัก ให้ใส่เลข 0 แทน
  • [ถ้าหนังสือเดินทางสูญหายให้สแกนส่งใบแจ้งความแทน] [สำหรับเด็กที่ทำหนังสือเดินทางเล่มแรก ใช้ใบสูติบัตรไทยแทน]

Featured Videos

ทวีตล่าสุด

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

21-Jan-201820-Jan-2018

  • Today Visit: 142
  • Total Visit: 3,236,143
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015