กงสุลสัญจร Houston, TX (P.P.)

การลงทะเบียนนัดหมายหนังสือเดินทาง ณ วัดพุทธาวาส 5-6 พฤษภาคม

  • สำหรับเด็กและผู้ที่ไม่ทราบหมายเลข 13 หลัก ให้ใส่เลข 0 แทน
  • ถ้าหนังสือเดินทางสูญหายให้สแกนส่งใบแจ้งความแทน] [สำหรับเด็กที่ทำหนังสือเดินทางเล่มแรก ใช้ใบสูติบัตรไทยแทน]
  • Drop files here or
    Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, doc.
    เอกสารเพิ่มเติมเฉพาะ (1) เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี (ใบสูติบัตรไทย,เอกสารของบิดา มารดา, ทะเบียนสมรส) กรณีหย่า (ทะเบียนหย่า, ใบปกครองบุตร) (2) พระสงฆ์ (3) ข้าราชการ ก.พ.

Featured Videos

ทวีตล่าสุด

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

21-Apr-201820-Apr-2018

  • Today Visit: 6,097
  • Total Visit: 3,918,921
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015