กงสุลสัญจร Miami, FL (I.D.)

การลงทะเบียนนัดหมายบัตรประชาชน ณ วัดพุทธรังษี 7-8 เมษายน

  • สำหรับเด็กและผู้ที่ไม่ทราบหมายเลข 13 หลัก ให้ใส่เลข 0 แทน
  • [ถ้าหนังสือเดินทางสูญหายให้สแกนส่งใบแจ้งความแทน] [สำหรับเด็กที่ทำหนังสือเดินทางเล่มแรก ใช้ใบสูติบัตรไทยแทน]

Featured Videos

ทวีตล่าสุด

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

21-Jan-201820-Jan-2018

  • Today Visit: 143
  • Total Visit: 3,236,144
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015