กงสุลสัญจร TAMPA, FL (P.P.)

การลงทะเบียนนัดหมายหนังสือเดินทาง ณ วัดมงคลรัตนาราม 27-28 มกราคม

  • สำหรับเด็กและผู้ที่ไม่ทราบหมายเลข 13 หลัก ให้ใส่เลข 0 แทน
  • ขณะนี้ตารางนัดหมายของวันที่ 27 ม.ค. 2561 เต็มเรียบร้อยแล้ว เวลาที่ยังว่างคือ 15.00-17.00 น ของวันที่ 28 ม.ค. 2561 เท่านั้นครับ
  • [ถ้าหนังสือเดินทางสูญหายให้สแกนส่งใบแจ้งความแทน] [สำหรับเด็กที่ทำหนังสือเดินทางเล่มแรก ใช้ใบสูติบัตรไทยแทน]
  • Drop files here or
    เอกสารเพิ่มเติมเฉพาะ (1) เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี (ใบสูติบัตรไทย,เอกสารของบิดา มารดา, ทะเบียนสมรส) กรณีหย่า (ทะเบียนหย่า, ใบปกครองบุตร) (2) พระสงฆ์ (3) ข้าราชการ ก.พ.

Featured Videos

ทวีตล่าสุด

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

21-Jan-201820-Jan-2018

  • Today Visit: 147
  • Total Visit: 3,236,148
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015