การรับรองคำแปล

การรับรองคำแปล

ข้อมูลทั่วไป
 • สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการรับรองคำแปลเอกสารภาษาไทยเป็นอังกฤษ สำหรับเอกสารราชการไทย ได้แก่
  1. เอกสารทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวคนต่างด้าวทะเบียนบ้าน ใบขับขี่รถยนต์ ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ฯลฯ
  2. เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า ทะเบียนหย่า ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม หนังสือรับรองความเป็นโสด ที่อำเภอออกให้ ฯลฯ
 • ในการรับรองคำแปล ผู้ร้องจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นที่มีความรู้เป็นผู้แปลก็ได้ โดยต้องพิมพ์มาให้เรียบร้อย และผู้แปลต้องลงชื่อรับรองคำแปลถูกต้อง ทั้งนี้ เอกสารทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัวเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานของทางราชการ ผู้ร้องสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ลงในแบบฟอร์มได้จากเวปไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในหัวข้อ “แบบฟอร์มเอกสารแปล
 • เอกสารราชการที่นำมารับรองคำแปลจะต้องเป็นเอกสารต้นฉบับเท่านั้น หากต้นฉบับเป็นสำเนา ต้องเป็นสำเนาที่ได้รับรองความถูกต้องจากหน่วยราชการไทย เช่น สำนักงานเขต/อำเภอ แล้ว เท่านั้น
 • สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประทับตรา “certified correct translation” ในการรับรองคำแปลเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้แปลเท่านั้น
 • สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประทับตรา “seen at the Royal Thai Embassy” ในการรับรองคำแปลที่ไม่ได้แปลโดยกระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับรองข้อความใดๆ ที่ปรากฎในเอกสาร

 

คำแนะนำในการแปล
 • การแปลเอกสารต้องถูกต้องและครบถ้วนตามแบบฟอร์มของต้นฉบับ ดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “แบบฟอร์มเอกสารแปล” ห้ามแปลสรุป หรือรวบรัด ตัดตอน
 • ชื่อและนามสกุลที่ปรากฎในเอกสารจะต้องสะกดให้ถูกต้องตามหนังสือเดินทาง
 • หากผู้แปลไม่สามารถอ่านลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ลงนามได้  ให้ใช้คำว่า “Illegible”
 • หากเอกสารมีการบันทึก หรือแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องแปลส่วนที่บันทึกหรือแก้ไขนั้นลงไว้ด้วย เช่น การแก้ไขชื่อเด็กซึ่งบันทึกไว้ด้านหลังสูติบัตร
 • คำแปลต้องพิมพ์ให้เรียบร้อย ห้ามเขียนด้วยลายมือ และผู้แปลต้องลงชื่อรับรองคำแปลถูกต้องดังตัวอย่าง                                                                                                                                                                                                                     คำเตือนผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติม หรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสาร ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  ผู้ใดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือโดยฝ่าฝืนคำสั่งของผู้อื่นนั้น ถ้าได้กระทำเพื่อนำเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือประชาน ให้ถือว่าผู้นั้นปลอมเอกสาร ต้องระหว่างโทษเช่นเดียวกัน
  (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264)
การยื่นคำร้อง       
ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องได้ 2 วิธี คือ

 • ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยช่วงเวลาในการยื่นคำร้อง คือ 09.00-12.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการสถานทูต)
 • ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์
 • Royal Thai Embassy, Consular Office
 • 2300 Kalorama Rd. N.W.
 • Washington D.C. 20008 
เอกสารที่ใช้
 • กรอกคำร้องนิติกรณ์ [Download]จำนวน 1 ชุด
 • ต้นฉบับเอกสารที่ต้องการให้รับรองคำแปล (เอกสารราชการไทยเท่านั้น)
 • เอกสารคำแปลที่พิมพ์เรียบร้อยแล้ว ครบถ้วนถูกต้องตามคำแนะนำในการแปล
 • หนังสือเดินทาง ฉบับจริงที่ยังมีอายุใช้งาน
 • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายจนถึงหน้าที่ประทับตราวันต่ออายุและวันหมดอายุ จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ  ในการยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ หากผู้ร้องไม่ต้องการส่งหนังสือเดินทางฉบับจริง ต้องส่งสำเนาที่ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองว่าเป็นสำเนาที่ถ่ายจากต้นฉบับจริง

ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมในการรับรองคำแปล ฉบับละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ
 • วิธีการชำระเงิน ชำระเป็น Money Order / Cashier Check สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy” ระยะเวลาในการดำเนินการ
 • กรณียื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะใช้เวลาในดำเนินการประมาณ 3-5 วันทำการ
 • กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์ จะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 7-10 วันทำการ การขอรับเอกสารผู้ร้องสามารถรับเอกสารได้ 2 วิธี
 • รับเอกสารด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยช่วงเวลาในการรับเอกสาร คือ09.00 – 12.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการสถานทูต)
 • รับเอกสารทางไปรษณีย์ ท่านต้องดำเนินการ ดังนี้
 1. เตรียมซอง Express Mail ของ USPS Post Office ติดแสตมป์ ราคา 24.70 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รับ Meter Stamp)
 2. เขียนชื่ิิอ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ บนซอง ถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน
 • หมายเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใด

 

 

Featured Videos

ทวีตล่าสุด

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

21-Jan-201820-Jan-2018

 • Today Visit: 152
 • Total Visit: 3,236,153
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015