ทะเบียนราษฏร์

งานทะเบียนราษฏร์

 

 

การยื่นคำร้อง
ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องได้ 2 วิธี คือ

  • ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยช่วงเวลาในการยื่นคำร้อง คือ 09.00 – 12.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการสถานทูต)
  • ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์
ที่อยู่ ที่ทำการฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
Royal Thai Embassy, Consular Office

2300 Kalorama Rd, NW

Washington DC 20008

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-5325

หมายเลขโทรสาร (202) 459-9536

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ regis@thaiembdc.org

 

 

Featured Videos

Latest Tweets

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

21-Nov-201820-Nov-2018
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015