ทะเบียนราษฏร์

การยื่นคำร้อง

ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องได้ 2 วิธี คือ

  • ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยช่วงเวลาในการยื่นคำร้อง คือ 09.00 – 12.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการสถานทูต)
  • ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์

ที่อยู่ ที่ทำการฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

The Royal Thai Embassy

2300 Kalorama Rd, NW

Washington DC 20008

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-5325

หมายเลขโทรสาร (202) 459-9536

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ idcard@thaiembdc.org

Featured Videos

ทวีตล่าสุด

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

24-Oct-201724-Oct-2017

  • Today Visit: 2,216
  • Total Visit: 2,476,222
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015