นิติกรณ์

งานนิติกรณ์

การยื่นคำร้อง

ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องได้ 2 วิธี คือ

  • ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยช่วงเวลาในการยื่นคำร้อง คือ 09.00 – 12.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการสถานทูต)
  • ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์

ที่อยู่

The Royal Thai Embassy

2300 Kalorama Rd, NW

Washington DC 20008

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-1439

หมายเลขโทรสาร (202) 459-9536

ไปรษณย์อิเล็กทรอนิกส์ legalization@thaiembdc.org

 

1  การรับรองคำแปล  รายละเอียด โปรดคลิ๊ก

2. การรับรองลายมือชื่อในเอกสารทั่วไป รายละเอียด โปรดคลิ๊ก

3. การรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ รายละเอียด โปรดคลิ๊ก

4. การขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร รายละเอียด โปรดคลิ๊

5. การขอหนังสือรับรองเพื่อเปลี่ยนวีซ่า J-1 รายละเอียด โปรดคลิ๊ก

 

 

 

 

 

 

 

Featured Videos

ทวีตล่าสุด

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

24-Oct-201724-Oct-2017

  • Today Visit: 2,215
  • Total Visit: 2,476,221
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015