รายชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล

%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8

1. ภัทรียา วัฒนสิน
กงสุล
โทรศัพท์ (202) 640-5308
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ consular@thaiembdc.org

2. สุจิตรา เศวตะโศภณ
เจ้าหน้าที่ตรวจลงตรา
โทรศัพท์ (202) 640-5658
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ visa@thaiembdc.org

3. ศรัณย์ สุวรรณเนตร
งานคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทย/ งานชุมชนไทยสัมพันธ์/ งานศาสนสัมพันธ์
โทรศัพท์ (202) 640-5673
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ protection@thaiembdc.org
โทรศัพท์ (202)640-5671
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ community@thaiembdc.org

4. ณัฐพร ซิมเมอร์แมน
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/เจ้าหน้าที่ update ข้อมูลกงสุลในเว็บไซท์สถานเอกอัครราชทูตฯ/ Mail Systems
โทรศัพท์ (202) 640-5897
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ consularpr@thaiembdc.org

5. อรัญญา จันทร์ลอย
เจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร์
โทรศัพท์ (202) 640-5325
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ idcard@thaiembdc.org

6. ปณยา เวศน์ปฐม
เจ้าหน้าที่นิติกรณ์
โทรศัพท์ (202)640-1439
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ legalization@thaiembdc.org

7. ณรงค์ชัย แสงชาญชัย
เจ้าหน้าที่หนังสือเดินทาง
โทรศัพท์ (202) 640-5310
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ passport@thaiembdc.org

8. พัทธนันท์ วีระคงสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บัตรประชาชน / Legalization
โทรศัพท์ (202)640-5328
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ idcard@thaiembdc.org
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ legalization@thaiembdc.org

9. เสวตร์ โกมุท
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
โทรศัพท์ (202) 640-5342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Featured Videos

ทวีตล่าสุด

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

22-Aug-201721-Aug-2017

  • Today Visit: 7,612
  • Total Visit: 2,134,208
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015