ห้องสมุด

library logoห้องสมุดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นห้องสมุด เฉพาะทาง” ที่รวบรวมหนังสือ สิ่งตีพิมพ์ และข้อมูลในระบบดิจิตอล เกี่ยวกับประเทศไทยและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา

หนังสือเหล่านี้ได้รับการรวบรวมและสะสมมาเป็นเวลานาน บางเล่มตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ ในช่วงเริ่มต้น หนังสือเหล่านี้ยังไม่ได้รับการจัด “ระบบห้องสมุด” ที่เป็นกิจจะลักษณะและไม่สะดวกต่อการสืบค้น จนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2551 อันเป็นโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 175 ปีของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้จัดทำโครงการจัดวางระบบและฐานข้อมูลหนังสือ online ของห้องสมุดขึ้น โดยหวังจะให้เป็นแหล่งรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลที่สนใจ

หลังจากใช้เวลาดำเนินการประมาณ เดือน ห้องสมุดสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดบริการเมื่อวันที่ กันยายน 2551 โดยมีที่ตั้งอยู่ที่ชั้นล่าง (Ground Floor) อาคารสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1024 Wisconsin Avenue NW, Washington, D.C. 20007 ห้องสมุดสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดเป็นห้องสมุดขนาดเล็ก ประกอบด้วยหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนประมาณ 1,400 เล่ม ส่วนใหญ่เป็นหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ศิลปะไทย พุทธศาสนา พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา ในบรรดาหนังสือเหล่านี้มีอยู่หลายเล่มที่เป็นหนังสือหายากและทรงคุณค่า

หนังสือและเอกสารต่าง ๆ ในห้องสมุดสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับการจัดหมวดหมู่ในระบบดิวอี้ (Dewey Classification) ซึ่งสามารถสืบค้นในระบบ online ได้ ทั้งนี้ งานปรับปรุงห้องสมุดจะยังคงดำเนินต่อไป โดยจะมุ่งเพิ่มจำนวนหนังสือและสิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับประเทศไทยและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังจะมีการจัดตั้งมุมวารสารและนิตยสาร และมุมข้อมูลระบบดิจิตอล โดยเฉพาะมุมภาพยนตร์และดนตรีไทยด้วย

การให้บริการห้องสมุด 
เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
อีเมล์ information@thaiembdc.org

ที่ตั้ง
1024 Wisconsin Ave., N.W. Suite 101
Washington, D.C. 20007

 

 

สืบค้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

books

Featured Videos

Latest Tweets

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

21-Nov-201820-Nov-2018
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015