การรับรองลายมือชื่อในเอกสารทั่วไป

การรับรองลายมือชื่อในเอกสารทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
 • สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการรับรองลายมือชื่อในเอกสารราชการและเอกสารทั่วไป ได้แก่
  1. เอกสารราชการไทย เช่น หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต[Download] หนังสือตกลงการใช้ชื่อสกุล [Download] หนังสือรับรองทรัพย์สินการซื้อที่ดิน (Letter of Confirmation) [Download] หนังสือให้ความยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางกับผู้ที่มิใช่บิดามารดา (Letter of Consent)(Download) หนังสือตกลงการปกครองบุตร (ป.ค.14) [Download] เป็นต้น โดยผู้ร้องสามารถพิมพ์หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเวปไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในหัวข้อ “แบบฟอร์ม
  2. เอกสารไทยทั่วไป เช่น เอกสารจากธนาคาร เป็นต้น
 • สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับรองลายมือชื่อในเอกสารที่กรอกข้อความไม่ครบถ้วน
 • สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองเฉพาะลายมือชื่อ ไม่รับรองข้อความใดๆ ที่ปรากฎในเอกสาร
การยื่นคำร้อง
ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องได้ 2 วิธี คือ

 • ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยช่วงเวลาในการยื่นคำร้อง คือ09.00 – 13.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการสถานทูต)
 • ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์
ที่อยู่

Royal Thai Embassy, Consular Office

2300 Kalorama Rd. N.W.

Washington DC 20008

เอกสารที่ใช้
 • กรอกคำร้องนิติกรณ์ [Download] จำนวน 1 ชุด
 • เอกสารที่ต้องการให้รับรองลายมือชื่อ โดยผู้ร้องต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารให้ครบถ้วน
 • หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงที่ยังมีอายุใช้งาน
 • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายจนถึงหน้าที่ประทับตราวันต่ออายุและวันหมดอายุ จำนวน 1 ชุด
 • กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์ ผู้ร้องต้องมีแบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อ Notary Public for Signature [Download] ซึ่งท่านต้องไปเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายเซ็นของท่าน
หมายเหตุ  ในการยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ หากผู้ร้องไม่ต้องการส่งหนังสือเดินทางฉบับจริง ต้องส่งสำเนาที่ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองว่าเป็นสำเนาที่ถ่ายจากต้นฉบับจริง

 ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมการรับรองลายมือชื่อในเอกสารฉบับละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสำเนาถูกต้องของหนังสือเดินทาง หรือบัตรประชาชน (เอกสารประกอบ ใช้แนบพร้อมเอกสารที่ลงลายมือชื่อ) ฉบับละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ
 • วิธีการชำระเงิน
  1. ชำระเป็น เงินสด
  2. ชำระเป็น Money Order สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy”

หมายเหตุ ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ รับชำระค่าธรรมเนียมเป็น Money Order เท่านั้น

ระยะเวลาในการดำเนินการ

 • กรณียื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะใช้เวลาในดำเนินการประมาณ 3-5 วันทำการ
 • กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์ จะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 7-10 วันทำการ
การขอรับเอกสาร
ผู้ร้องสามารถรับเอกสารได้ 2 วิธี

 • รับเอกสารด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยช่วงเวลาในการรับเอกสาร คือ

09.00 – 13.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการสถานทูต)

 • รับเอกสารทางไปรษณีย์ ท่านต้องดำเนินการ ดังนี้
  1. เตรียมซอง Express Mail ของ USPS Post Office ติดแสตมป์ ราคา 24.70 ดอลลาร์สหรัฐ

(ไม่รับ Meter Stamp)

 1. เขียนชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ บนซอง ถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน

หมายเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใด

 

Featured Videos

ทวีตล่าสุด

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

21-Feb-201820-Feb-2018

 • Today Visit: 993
 • Total Visit: 3,504,407
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015