กงสุลสัญจร

 

การให้บริการกงสุลสัญจรปี 2561/2018

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

หากท่านประสงค์จะรับบริการ กรุณาส่งเอกสารทางระบบการลงทะเบียนเพื่อจองนัดหมาย ตามขั้นตอนด้านล่าง :

ขั้นตอนการยื่นคำขอเพื่อทำหนังสือเดินทาง และ/หรือ บัตรประจำตัวประชาชน ในช่วงกงสุลสัญจร

1. หนังสือเดินทาง (E-Passport)(English)
1.1 กรอกข้อมูลลงใน ใบคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport Application)

1.2  ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อจองนัดหมาย (โดยการเลือกเมืองทางด้านล่าง) สแกนส่ง ใบคำร้องขอหนังสือเดินทาง และเอกสารประกอบ                                

เอกสารประกอบ สำหรับผู้ที่อายุ 20 ปี บริบูรณ์ หรือมากกว่า
– หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน

– บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารประกอบ สำหรับผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี หรือขอหนังสือเดินทางไทยเป็นครั้งแรก  (กรุณาสแกนเอกสารส่งเพิ่มเติมดังนี้)

– สูติบัตรไทย

– หนังสือเดินทางของเด็ก (ถ้ามี ยกเว้นสำหรับการขอหนังสือเดินทางเล่มแรก)

– บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก (ถ้ามี ยกเว้นสำหรับการขอหนังสือเดินทางเล่มแรก)

– บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ หนังสือเดินทาง ของบิดาและมารดา (กรณี บิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทางแทน)

– ทะเบียนสมรสของบิดา มารดา

1.3 รอการติดต่อกลับจากสถานเอกอัครราชทูต เพื่อรับการยืนยันวันและเวลานัดหมาย โดยขอความกรุณาเข้ารับบริการตามวันและเวลาดังกล่าว เพื่อมิให้กระทบสิทธิของผู้อื่น
*และนำเอกสารฉบับจริง รวมถึงค่าธรรมเนียมมาพบเจ้าหน้าที่ในวันนัดหมาย

1.4 ชำระค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางโดยนำ Cashier check หรือ Money order สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy” จำนวน $35.00 ดอลลาร์สหรัฐ และค่าไปรษณีย์ส่งกลับด้วยเงินสด Cash จำนวน $24.70 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อชำระแก่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันเวลาและสถานที่ที่ให้บริการกงสุลสัญจร
*Regarding to USPS. following new pricing will take effective January 21, 2018.

หากมีข้อสงสัยในการลงทะเบียน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่

Email – passport@thaiembdc.org
Tel – (202)640-5310 คุณพัทธนันท์ (202)640-5897 คุณณัฐพร

 

หมายเหตุ :
แบบฟอร์มงานหนังสือเดินทาง (Passport Application Forms)

————————————————————————————————

2. บัตรประชาชน
2.1 กรอกข้อมูลลงใน แบบแจ้งความประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน (Thai ID Application)

2.2 ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อจองนัดหมาย (โดยการเลือกเมืองทางด้านล่าง) สแกนส่ง แบบแจ้งความประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารประกอบ              
– หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน
– บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน

2.3  รอการติดต่อกลับจากสถานเอกอัครราชทูต เพื่อรับการยืนยันวันและเวลานัดหมาย โดยขอความกรุณาเข้ารับบริการตามวันและเวลาดังกล่าว เพื่อมิให้กระทบสิทธิของผู้อื่น
*และนำเอกสารฉบับจริง รวมถึงค่าธรรมเนียมมาพบเจ้าหน้าที่ในวันนัดหมาย

2.4  ชำระค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวประชาชนโดยเตรียมเงินสด จำนวน $4.00 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อชำระแก่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันเวลาและสถานที่ที่ให้บริการกงสุลสัญจร [เฉพาะกรณีบัตรหาย หรือถูกทำลาย บัตรชำรุด (ในสาระสำคัญในส่วนของรูปถ่าย หรือรายการบุคคลเจ้าของบัตร หรือวัสดุเคลือบบัตรป้องกันการปลอมแปลง) หรือแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่ตามมาตรา 6 จัตวา] อนึ่ง สำหรับกรณีการทำบัตรประชาชนเนื่องจากบัตรหมดอายุจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

2.5  กรณีบัตรหมดอายุให้นำบัตรประชาชนมาด้วย

หากมีข้อสงสัยในการลงทะเบียน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่

Email – idcard@thaiembdc.org
Tel – (202)640-5328 คุณเคเร็น (202)640-5325 คุณอรัญญา

 

** หมายเหตุ:
แบบฟอร์มงานบัตรประจำตัวประชาชน (Thai ID. Card Application Form)

*เพื่อการจัดระบบคิวนัดหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดรับนัดหมายลงทะเบียนล่วงหน้า ๑ สัปดาห์ก่อนการให้บริการกงสุลสัญจร
กรุณานำใบคำร้อง และเอกสารประกอบต่างๆ มาในวันเข้ารับบริการด้วย

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันกำหนดที่จะให้บริการกงสุลสัญจรในปี 2561 ดังนี้

 

1). 27-28 มกราคม

TAMPA, FL.
วัดมงคลรัตนาราม
(Wat Mongkolratanaram of Florida)
5306 Palm River Rd., Tampa, FL 33619
 Tel. (813)621-1669

2). 24-25 กุมภาพันธ์ 

DALLAS, TX.
วัดพุทธดัลลัส
(The Buddhist Center of Dallas)
8484 Stults Rd., Dallas, TX 75243
Tel. (214)340-6187

3). 17-18 มีนาคม 

ATLANTA, GA.
วัดพุทธบูชา
(Wat Buddhabucha)
3094 Rainbow Dr, Decatur, GA. 30034
Tel. (404)284-2416

4). 7-8 เมษายน 

MIAMI, FL.
วัดพุทธรังษี
(Wat Buddharangsri Of Miami)
15200 S.W. 240th St. Homestead, FL. 33032
Tel. (305)247-3092

5). 5-6 พฤษภาคม 

HOUSTON, TX.
วัดพุทธาวาส
(Wat Buddhavas Of Houston)
6007 Spindle Dr., Houston, TX. 77086
Tel. (281)820-3255

6). 16-17 มิถุนายน 

NEW ORLEANS, LA.
วัดวิมุตติยาราม
(Wat Wimuttayaram Buddhist Temple)
1601 Stanton Rd., New Orleans, LA. 70131
Tel. (504)394-3599

Featured Videos

Latest Tweets

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

23-Oct-201822-Oct-2018
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015