ไทยแลนด์ 4.0

thailand-4-0-11

 

 

เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( Eastern Economic Corridor – EEC)