งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ วัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี.

 

Wat-Tham-5-300x225

 

เมื่อวันที่ 19 เมษายน ที่ผ่านมา วัดธรรมประทีป วอชิงตันดี.ซี. ได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยในต่างประเทศ และเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญที่วัด ในโอกาสนี้ ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบปะพี่น้องชุมชนไทยที่เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

 

Wat Tham 8

วัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี. เป็นวัดธรรมยุติกนิกาย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2526 โดย พระวิมลศีลาจาร ปัจจุบันวัดธรรมประทีปวอชิงตัน ดี.ซี. มี พระครูโสภณธรรมวิเทศ เป็นเจ้าอาวาส และมีพระสงฆ์จำวัด จำนวน 5 รูป วัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี. จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยตลอดปี อาทิ งานทอดกฐิน และงานทอดผ้าป่า ล่าสุด เมื่อวันที่ 19 เมษายน ที่ผ่านมา ทางวัดได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยได้มีกิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ อาทิ การทำบุญตักบาตร

Wat Tham 13 Wat Tham 4และการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ซึ่งทางวัดได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ในสหรัฐฯ เข้าร่วมด้วย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสืบ สานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย อาทิ การนำทรายเข้าวัดและการก่อเจดีย์ทราย

 

Wat Tham 2Wat Tham 14และการแห่พระธาตุ พระพุทธรูป และนางสงกรานต์ และมีกิจกรรมบันเทิง อาทิ การขับร้องเพลงนารีรัตนา โดยคุณสาธิยา ศิลาเกษ และการขายอาหารและสินค้าไทย

 

 

Wat Tham 10

นอกจากนี้ ท่านเจ้าอาวาสยังได้เทศนาเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวที โดยสอนว่า กตัญญู หมายถึง การรู้คุณ กตเวที หมายถึง การทดแทนคุณ บุตรควรจะรู้คุณบุพการีที่ให้กำเนิด และควรจะทดแทนคุณ โดยการเลี้ยงทั้งกาย และใจของบุพการี ประชาชนควรจะรู้คุณประเทศชาติที่ให้แผ่นดินอยู่ และควรจะหาวิธีทดแทนคุณประเทศชาติ ผู้ที่มีความกตัญญูกตเวที เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ผู้ที่ไม่มีความกตัญญูกตเวที เป็นบุคคลที่ไม่รู้จักบุญคุณข้าวแดงแกงร้อน คบไม่ได้ นอกจากนี้ ท่านเจ้าอาวาสยังได้สอนเกี่ยวกับความของวันสงกรานต์อีกด้วย ในโอกาสนี้ ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีช่วยว่าการ Wat Tham 11กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งอยู่ในระหว่างการเยือนกรุงวอชิงตัน ยังได้พบปะพี่น้องชุมชนไทย โดยกล่าวต่อเนื่องจากท่านเจ้าอาวาสเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีว่า เพื่อเป็นการแสดงการรู้คุณ และการทดแทนคุณประเทศชาติ และพระบรมวงศานุวงศ์ รัฐบาลจึงได้ริเริ่มโครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” ระหว่างปี 2558-2560 ในโอกาสที่ปี 2558 เป็นปีที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา นอกจากนี้ ปี 2559 จะเป็นปีที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา และปี 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา

ในการนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมถวาย “ของขวัญ” แด่พระบรมวงศานุวงศ์ โดยการตั้งปณิธานความดี และทำตามปณิธานนั้น ทั้งนี้ การที่คนหนึ่งคนตั้งปณิธานความดี ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับตนเอง สามารถรวมกันและเปลี่ยนเป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทยได้ เมื่อคนหลายคนมีปณิธานคล้ายคลึงกัน อนึ่ง พี่น้องชาวไทยสามารถเข้าร่วมโครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” ได้ที่ www.panithand.com นอกจากนี้ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ยังได้ร่วมสรงน้ำพระธาตุ และพระพุทธรูป และรดน้ำพระสงฆ์ รวมทั้งจับสลากรางวัลรถยนต์ Mercedes Benz CLA 250 ซึ่ง คุณสยมพร สีวะรา เจ้าของร้านไก่ย่าง Edy’s ได้บริจาคให้เป็นรางวัลการจับสลากแก่ทางวัด ทั้งนี้ ผู้โชคดี ได้แก่ คุณบุญฤทธิ์ จุลละทรัพย์ และท้ายสุด ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ยังได้ปลูกต้น Cherry Blossom เป็นที่ระลึกอีกด้วย

Wat Tham 18Wat Tham 17

 

 

 

 

 

 

Wat Tham 15

Wat Tham 16

 

 

 

 

อนึ่ง วัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี. มีดำริที่จะสร้างอุโบสถศาลา สมเด็จพระณาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ฉลองพระชนมายุ 100 พรรษา ในการนี้ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญได้ที่วัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี.

จักรสุดา จักกะพาก / ศรัณย์ สุวรรณเนตร