สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปฏิรูป (พฤษภาคม 2558)


ขณะนี้ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ยกร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกเสร็จแล้ว และประสงค์ที่จะเผยแพร่สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญต่อประชาชนและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากทุกภาคส่วน ขณะเดียวกันคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ได้นำร่างรัฐธรรมนูญนี้เสนอต่อสภาปฏิรูป คณะรัฐมนตรีและ คสช.อีกทางหนึ่งเพื่อพิจารณาให้ความเห็น ก่อนที่คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญจะนำไปรวบรวมแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญก่อนนำเสนอสภาปฏิรูปเพื่อให้ความเห็นชอบต่อร่างรัฐธรรมนูญต่อไป

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมุ่งหวังให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจในร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อร่างรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขให้สอดคล้องกับความประสงค์ของประชาชน

เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการทำความเข้าใจในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จึงขอนำ “สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปฏิรูป” ซึ่งจัดทำโดยกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและนักวิชาการของสถาบันพระปกเกล้ามาแผยแพร่เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย  1) พลเมือง สิทธิ เสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน 2) ผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมือง 3) หลักนิติธรรม ศาลและองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 4) การปฏิรูปประเทศและสร้างความปรองดอง 5) การกระจายอำนาจและการบริหารท้องถิ่น รวมทั้ง สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญและประชาชนและสังคมจะได้อะไรจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปฏิรูป (พฤษภาคม 2558)