โปรดร่วมสนับสนุนประเทศไทยโดยส่งข้อความถึงฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ รวมถึง ส.ส. และ ส.ว.ในสหรัฐฯ

จากประเด็นปัญหาของไทยในปัจจุบันมีความเชื่อมโยงกับสหรัฐฯ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แม้ทางกายภาพดูเหมือนประเทศจะอยู่ห่างไกลกันแต่ในการปฏิสัมพันธ์กันในยุคโลกาภิวัฒน์ ก็สามารถสื่อสารซึ่งส่งผลต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ในไทยได้  ท่าทีของสหรัฐฯ ต่อสถานการณ์ในไทยทั้งในด้านการเมืองและสิทธิมนุษยชนได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางทั้งในรัฐสภาสหรัฐฯ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและสื่อต่าง ๆ

การให้ข้อมูลฝ่ายสหรัฐฯ ให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องไม่เอนเอียงไปตามกระแส ย่อมเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชาวไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ และมีสิทธิเลือกตั้งในสหรัฐฯ สามารถแสดงข้อคิดเห็นของตนผ่าน ส.ส. หรือ ส.ว. ที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้

สถานทูตได้จัดทำตัวอย่างข้อความถึง ส.ส. หรือ ส.ว.สหรัฐฯ เพื่อให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ ได้ใช้ประกอบการพิจารณาส่งข้อความและเนื้อหาสาระดังกล่าวไปยังฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติ รวมทั้ง ส.ส.หรือ ส.ว.สหรัฐฯ ที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง โดยผู้ส่งทุกท่านสามารถแก้ไขข้อความต่าง ๆ ได้ตามที่ตนประสงค์ ทั้งนี้ กรุณาแจ้งชื่อ ที่อยู่และรหัสไปรษณีย์ด้วยเพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ และเมื่อท่านส่งไปยังบุคคลใดแล้ว ขอให้สำเนาหนังสือดังกล่าวทางอีเมล์ให้กับทางสถานทูตอีกทางหนึ่งด้วย

ขณะนี้ สถานทูตได้จัดเตรียมข้อความดังต่อไปนี้เพื่อให้ท่านได้ส่งข้อความไปยังฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ รวมทั้ง ส.ส. หรือ ส.ว. ที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง

1.เรื่อง ความพยายามของไทยในการต่อต้านการค้ามนุษย์ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ ที่นี่)

2.เรื่อง ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ ที่นี่)

ในกรณีที่ประสงค์จะส่งจดหมายไปยังฝ่ายนิติบัญญัติ สามารถหาข้อมูลที่อยู่ ได้จาก

  1. เว็บไซต์  http://www.house.gov ในกรณีที่เป็น ส.ส. และ
  2. เว็บไซต์  http://www.senate.gov ในกรณีที่เป็น ส.ว.

ทั้งนี้ เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว ก็สามารถเลือกเขตที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง ก็จะสามารถหาที่อยู่ของ ส.ส.หรือ ส.ว. ได้

กาจฐิติ วิวัธวานนท์

Email: ฝ่ายการเมืองและกิจการรัฐสภา  political@thaiembdc.org