เมื่อวัดไทยจัดงานฉลองวิสาขบูชานานาชาติ


วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาเนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนี้วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญสากลตามมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ซึ่งพุทธศาสนิกชนทั่วโลกพร้อมใจกันรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญดังกล่าว จึงเป็นที่น่ายินดีอนุโมทนายิ่งที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สถานเอกอัครราชทูตไทย ชุมชนชาวไทย ได้มีส่วนสนับสนุนการฉลองความสำคัญตามแนวทางพุทธกับพุทธศาสนิกชนจากนานาประเทศ

Vesak 2เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และ International Buddhist Committee of Washington, D.C. (IBC) ร่วมจัดพิธีทำบุญวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2558 โดย นาย Prasad Kariyawasam เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำสหรัฐอเมริกา ให้เกียรติเข้าร่วมงานพร้อมด้วยเอกอัครราชทูตไทยและภรรยา นายพิศาล และนางวัญจนา มาณวพัฒน์ ชุมชนชาวพุทธไทยและเทศ ข้าราชการและมิตรสหายจำนวนมาก

งานในช่วงเช้าเริ่มด้วยพิธีเวียนเทียนของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้แก่ พุทธศาสนิกชนชาวจีน อินเดีย ศรีลังกา กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม เนปาล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้น ดร. พระมหาถนัด อตฺถจาร ได้กล่าวเกี่ยวกับความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 3 ประการ คือ ประสูติiphone 5 ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และการร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ IBC รวมทั้งพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมงานในวันนี้

Canon 7ทั้งนี้ นาย Matt Regan ซึ่งนับถือพุทธศาสนา ตัวแทนจาก IBC ได้กล่าวเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนร่วมรำลึกไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลด้วย

 

Canon 14

จากนั้นตัวแทนพระสงฆ์หรือพุทธสานิกชนจากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมงานได้สวดนมัสการพระพุทธเจ้าด้วยภาษาของประเทศตนเอง ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างน่าเลื่อมใสศรัทธาในพลังของการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์

พระอาจารย์ Bhikkhu Bodhi พระสงฆ์สัญชาติอเมริกันซึ่งพำนักอยู่ ณ Chuang Yen Monastery เมือง Carmel มลรัฐ New York และเป็นผู้มีชื่อเสียงในด้านการแปลภาษาบาลี ได้แสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษ โดยกล่าวถึงความหมายของ อรหัง สัมมา สัมพุทธโธ ภัควา อันได้แก่ การรักษาศีลเป็นพื้นฐานการทำภาวนาหรือฝึกฝนจิต จนปัญญาเกิดแจ้งให้เห็นหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์ ตามที่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบแล้วในมรรค 8 โดยเริ่มจากการมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ชาวพุทธนักปฏิบัติสามารถนำหลักธรรมดังกล่าวไปปรับใช้เพื่อสร้างความรักระหว่างมวลมุนษย์ชาติและโลกเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสภาวะอากาศ และความยากจน

หลังจากนั้นพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลและรับประทานอาหารร่วมกัน อนึ่ง Captain Somya Malasri ชาวไทยซึ่งทำหน้าที่เป็นอนุศาสตราจารย์ด้านศาสนาจากฐานทัพ Fort Hood เมือง Killeen มลรัฐ Texas ซึ่งเดินทางมาร่วมประชุมผู้นำชาวพุทธที่ White House ในวันที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้ใช้โอกาสที่ได้เดินทางมากรุงวอชิงตัน เข้าร่วมงานในวันนี้ อันทำให้ได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับพุทธศานิกชนจากนานา ประเทศ ซึ่งถือว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่มีคนไทยเผยแพร่พุทธศาสนาในกองทัพสหรัฐฯ

iphone 10

Malasri 2

 

 

 

 

iphone 13สำหรับงานในช่วงบ่าย เริ่มต้นด้วยการแสดงพระธรรมเทศนาของ พระอาจารย์ Ani Rinchen แม่ชีจาก Tibetan Buddhist Center ซึ่งได้แสดงธรรมเทศนาเกี่ยวกับการนั่งสมาธิ การฝึกจิตให้สงบ เพื่อทำความเข้าใจกับไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อันเป็นรากฐานของวิปัสสนา หลังจากนั้นมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำชาติต่างๆ อาทิ ไทย พม่า กัมพูชา เวียดนาม อินเดีย ขณะเดียวกันก็มี Workshop การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อสร้างสมาธิจิตและความสงบนิ่งแก่จิตใจ

 

Canon 13

Canon 16

ช่วงท้ายของงาน เอกอัครราชทูตพิศาลฯ ได้รับเชิญจาก IBC ให้เกียรติเป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณแก่วัดต่างๆ ที่เข้าร่วมและให้การอุปถัมภ์กิจกรรม อันนำมาซึ่งความสำเร็จตามที่ผู้จัดตั้งเป้าประสงค์ไว้ด้วยดีทุกประการ

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ผู้อุปถัมภ์ ครูแพท ครูบิว และนักดนตรีไทย ผู้นำอาหารมาร่วม และผู้เข้าร่วมทุกคนที่ช่วยกันจรรโลงพุทธศาสนาให้เป็นสิ่งสำคัญที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

 

ศรัณย์ สุวรรณเนตร