เรียนรู้…การปรับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน


ทุก ๆ ท่านทราบดีแล้วว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถรับมือได้กับความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่มากับโลกาภิวัฒน์  โดยเป็นแนวทางการดำรงอยู่และการปฏิบัติตนของคนทุกระดับ

สถานทูตได้สนับสนุนให้นาย Geoffrey Longfellow ผู้อำนวยการโครงการมูลนิธิมั่นพัฒนาซึ่งเป็นองค์กรที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับคนไทยมาพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่น้องชาวไทยในสหรัฐฯ  โดยนาย Geoffrey  เคยมีสัญชาติอเมริกัน ปัจจุบันมีสัญชาติไทย เคยเดินทางไปยังประเทศไทยครั้งแรกในฐานะอาสาสมัคร Peace Corps เมื่อปี ๒๕๒๐และต่อมาได้ใช้ชีวิตในประเทศไทยโดยเคยทำงานกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและบริษัทต่างประเทศในประเทศไทย รวมทั้งสอนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และช่วยงานของสำนักพระราชวังตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการมูลนิธิมั่นพัฒนาเมื่อปี ๒๕๕๖

อาจารย์ Geoffrey จะบรรยายเป็นภาษาไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัน                           วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558

เวลา                         11.00 – 12.00 น.

สถานที่                     วัดญาณรังษี  ที่อยู่ 21950 Shaw Rd., Sterling, VA 20164

จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในวันและเวลาข้างต้น  ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศ (ที่นี่)  ประวัตินาย Geoffrey Longfellow (ที่นี่) และ Thailand’s Strategy on Sustainable Development  (ที่นี่)

 

กาจฐิติ วิวัธวานนท์