กงสุลสัญจร: วัดพุทธบูชา เมือง Decatur มลรัฐจอร์เจีย       วัดพุทธบูชาเป็นวัดธรรมยุติกนิกาย ก่อตั้งเมื่อปี 2526 โดยพระสงฆ์ 3 รูป และผู้มีศรัทธาในพุทธศาสนาอีก 7 คน ก่อนหน้านี้ วัดพุทธบูชาได้เช่าบ้านหลังหนึ่งบริเวณเมือง Doraville เพื่อเป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมทางศาสนา และที่พักของพระสงฆ์ ปัจจุบัน วัดพุทธบูชา ตั้งอยู่ที่ 3094 Rainbow Dr., Decatur, GA 30034 มีพระเทพกิตติวิมล เป็นเจ้าอาวาส และมีพระสงฆ์จำวัดอีก จำนวน 3 รูป ได้แก่ พระครูสังฆรักษ์สุพล พระครูปลัดจำรัส และพระตะวัน ทั้งนี้ วันที่ 31 พฤษภาคม ศกนี้ วัดพุทธบูชาจะจัดมีงานทำบุญวันวิสาขบูชา และขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมงานดังกล่าว

จากการสำรวจสำมะโนประชากรประจำปี 2553 โดย Census Bureau กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ระบุว่า มีคนไทยอาศัยอยู่ในมลรัฐจอร์เจีย จำนวน 5,168 คน ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงพยายามดำเนินกิจกรรมกงสุลสัญจรที่มลรัฐจอร์เจีย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร์ต่าง ๆ อาทิ สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หนังสือมอบอำนาจ เป็นต้น แก่คนไทยที่อาศัยอยู่ในมลรัฐจอร์เจียและมลรัฐใกล้เคียง

IMG_2316ละเมื่อวันที่ 16 และ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกับวัดพุทธบูชา IMG_2397และสมาคมไทยแห่งมลรัฐจอร์เจีย ให้บริการกงสุลสัญจรที่วัดพุทธบูชา โดยมีผู้มาใช้บริการจำนวนประมาณ 362 คนในจำนวนนี้ มีผู้ขับรถมาจากเมืองและมลรัฐต่าง ๆ อาทิ มลรัฐแอละแบมา มลรัฐฟลอริดา และมลรัฐเทนเนสซี เป็นต้น เพื่อมาขอทำหนังสือเดินทาง และบัตรประจำตัวประชาชน และมีเด็กหญิงอาลิสัน ลลิต คิง เป็นผู้ร้องที่อายุน้อยที่สุด คือ 4 เดือน และมีเด็กชายฝาแฝด คือ เด็กชาย เอเดน มานพ กรีน และเด็กชายคอลิน มานิต กรีน เป็นผู้ร้องที่อายุน้อยรองลงมา ซึ่งได้มาขอทำหนังสือเดินทาง และได้ขอทำสูติบัตรที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนหน้านี้ด้วยIMG_2337IMG_2344

IMG_2354สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณวัดพุทธบูชา และสมาคมไทยแห่งมลรัฐจอร์เจียอีกครั้ง ซึ่งนอกจากจะให้ความอนุเคราะห์ในด้านสถานที่แล้ว ยังกรุณาจัดหาอาสาสมัคร และให้ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ โดยเฉพาะพระเทพกิตติวิมล IMG_2363เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา คุณธิดา เพชรช่อ กรรมการอำนวยการวัดพุทธบูชา และคุณ Woody Strickland เจ้าหน้าที่เทคนิควัดพุทธบูชา ที่ได้ช่วยเตรียมสถานที่ และเอกสาร ตั้งแต่ก่อนวันให้บริการ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา และคุณสุนิสา สุวรรณทัต ประธานสมาคมไทยแห่งมลรัฐจอร์เจีย และสมาชิกสมาคมฯ ที่ได้เป็นอาสาสมัคร และช่วยให้บริการ ทั้งเบื้องหน้า ในการตรวจเอกสาร และให้ข้อมูลแก่ผู้มาใช้บริการ และเบื้องหลัง ในการทำอาหาร และเปิดโรงทานให้แก่ผู้มาใช้บริการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต

IMG_2373อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ กำหนดที่จะให้บริการกงสุลสัญจรอีก 3 ครั้ง ได้แก

  1. ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2558 ณ วัดพุทธรังษี มลรัฐฟลอริดา (15200 SW 240th St., Miami, FL 33032)
  2. ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 ณ วัดพุทธาวาส มลรัฐเทกซัส (6008 Spindle Dr., Houston, TX 77086)
  3. ในวันที่ 13 กันยายน 2558 ณ วัดวิมุตตยาราม มลรัฐลุยเซียนา (1601 Stanton Rd., New Orleans, LA 70131)

 

IMG_2318ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญคนไทยที่ต้องการจะทำหนังสือเดินทางลงทะเบียนนัดหมายได้ที่ ฝ่ายหนังสือเดินทาง โทรศัพท์ (202) 640 5310 หรือโทรสาร (202) 459 9536 หรือ Email passport@thaiembdc.org และคนไทยที่ต้องการจะทำบัตรประจำตัวประชาชนลงทะเบียนนัดหมายได้ที่ ฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชน โทรศัพท์ (202) 640 5325 หรือโทรสาร (202) 459 9536 หรือ Email FullSizeRenderidcard@thaiembdc.org สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนนัดหมาย online ผ่าน homepage ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ขอให้ยืนยันการนัดหมายกับสถานเอกอัครราชทูตฯ อีกครั้ง เนื่องจาก homepage ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ถูก hacked ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนัดหมาย online สูญหายไปบางส่วน

 

สำหรับผู้ที่จะขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร์ต่าง ๆ ขอเชิญที่วัดได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียน

 

นนท์ น้อยสำราญ