บริการกงสุลสัญจรปี ๒๕๕๘

กงสุลสัญจร

การให้บริการกงสุลสัญจร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันกำหนดที่จะให้บริการกงสุลสัญจรในปี ๒๕๕๘ ดังนี้

 

วันที่ / เดือน สถานที่
๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ วัดฟลอริดาธรรมาราม๒๔๒๑ Old Vineland Rd., Kissimmee, FL ๓๔๗๔๖(๔๐๗) ๓๙๘ ๙๕๕๒
๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ วัดสัทธาธรรม๘๐๐๐ N. FM ๑๕๑๘, Schertz, TX ๗๘๑๕๔(๒๑๐) ๕๖๖ ๕๖๙๕x
๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ วัดพุทธบูชา๓๐๙๔ Rainbow Dr., Decatur, GA ๓๐๐๓๔(๔๐๔) ๒๘๔ ๒๔๑๖
๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ วัดพุทธรังษี๑๕๒๐๐ SW ๒๔๐th St., Miami, FL ๓๓๐๓๒(๓๐๕) ๒๔๕ ๒๗๐๒
๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ วัดพุทธาวาส๖๐๐๗ Spindle Dr., Houston, TX ๗๗๐๘๖(๒๘๑) ๘๒๐ ๓๒๕๕
๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ วัดวิมุตตยาราม๑๖๐๑ Stanton Rd., New Orleans, LA ๗๐๑๓๑(๕๐๔) ๓๙๔ ๓๕๙๙

หมายเหตุ

ผู้ที่ประสงค์จะขอทำหนังสือเดินทางและ/หรือบัตรประจำตัวประชาชนกรุณาส่ง ใบสมัครและเอกสารประกอบไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่

หนังสือเดินทาง
Email – passport@thaiembdc.org
Fax – (๒๐๒) ๔๕๙ ๙๕๓๖
Tel – (๒๐๒) ๖๔๐ ๕๓๑๐
ทั้งนี้ โปรดชำระค่าหนังสือเดินทางด้วย cashier check หรือ money order สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy” จำนวน ๓๕.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ และค่าไปรษณีย์ด้วยเงินสด จำนวน ๒๐.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ในระหว่างการทำหนังสือเดินทาง (ที่วัด)

แบบฟอร์มงานหนังสือเดินทาง (Passport Application Forms)
๑. คำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport Application Form)
๒. บันทึกการสอบสวน (Investigation Form)
๓. คำให้การหนังสือเดินทางหาย (Lost Passport Report)

บัตรประจำตัวประชาชน
Email – idcard@thaiembdc.org
Fax – (๒๐๒) ๔๕๙ ๙๕๓๖
Tel – (๒๐๒) ๖๔๐ ๕๓๒๕
ทั้งนี้ โปรดชำระค่าบัตรประจำตัวประชาชนด้วย เงินสด จำนวน ๑.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ในระหว่างการทำบัตรประจำตัวประชาชน (ที่วัด) กรณีบัตรหาย หรือถูกทำลาย บัตรชำรุด (ในสาระสำคัญในส่วนของรูปถ่าย หรือรายการบุคคลเจ้าของบัตร หรือวัสดุเคลือบบัตรป้องกันการปลอมแปลง) หรือแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่ตามมาตรา ๖ จัตวา ฉบับละ ๑ ดอลลาร์สหรัฐ และไม่มีค่าธรรมเนียม กรณีบัตรหมดอายุ

แบบฟอร์มงานบัตรประจำตัวประชาชน
๑. แบบแจ้งความประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน