สถานเอกอัครราชทูตฯ เพิ่มการให้บริการกงสุลสัญจร วัดวิมุตตยาราม เมือง New Orleans มลรัฐ Louisiana


สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเพิ่มการให้บริการกงสุลสัญจรในปีนี้ โดยจะเดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจร ที่วัดวิมุตตยาราม เมือง New Orleans มลรัฐ Louisiana ในวันที่ 13 กันยายน 2558

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้บริการกงสุลสัญจรในเมือง/มลรัฐต่างๆ แล้ว ในรอบปีงบประมาณ 2558 จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ (1) วัดฟลอริดาธรรมาราม เมือง Kissimmee มลรัฐ Florida เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2558 (2) วัดสัทธาธรรม เมือง Schertz มลรัฐ Texas เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2558 และ (3) วัดพุทธบูชา เมือง Decatur มลรัฐ Georgia เมื่อวันที่ 16 และ 17 พฤษภาคม 2558 อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรอีก จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ (1) วัดพุทธรังษี มลรัฐ Florida (15200 SW 240th St., Miami, FL 33032) ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2558 (2) วัดพุทธาวาส มลรัฐ Texas (6008 Spindle Dr., Houston, TX 77086) ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 และ (3) วัดวิมุตตยาราม มลรัฐ Louisiana (1601 Stanton Rd., New Orleans, LA 70131) ในวันที่ 13 กันยายน 2558

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณวัดและท่านเจ้าอาวาสทุกรูป สมาคมไทยในเมือง/มลรัฐต่างๆ ที่ได้ให้ความร่วมมือและความอนุเคราะห์กับสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งพี่น้องชาวไทยที่เดินทางมารับบริการจากสถานเอกอัครราชทูต และใคร่ขออภัยมา ณ ที่นี้ หากการให้บริการมีความไม่ราบรื่นในประการใดๆ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ น้อมรับ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และขอเชิญพี่น้องคนไทยที่ต้องการจะขอรับบริการกงสุลสัญจรลงทะเบียนนัดหมาย ดังนี้

(1) ขอทำหนังสือเดินทาง – ลงทะเบียนนัดหมายได้ที่ ฝ่ายหนังสือเดินทาง โทรศัพท์ (202) 640 5310 หรือโทรสาร (202) 459 9536 หรือ Email passport@thaiembdc.org
(2) ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนลงทะเบียนนัดหมายได้ที่ ฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชน โทรศัพท์ (202) 640 5325 หรือโทรสาร (202) 459 9536 หรือ Email idcard@thaiembdc.org

สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนนัดหมาย online ผ่าน homepage ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ขอให้ยืนยันการนัดหมายกับสถานเอกอัครราชทูตฯ อีกครั้ง เนื่องจาก homepage ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ถูก hacked ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนัดหมาย online สูญหายไปบางส่วน และสำหรับผู้ที่จะขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร์ต่าง ๆ ขอเชิญที่วัดได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า

การให้บริการกงสุลสัญจร
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันกำหนดที่จะให้บริการกงสุลสัญจรในปี 2558 ดังนี้

         วันที่ / เดือน                                                        สถานที่

1.  24-25 มกราคม 2558      วัดฟลอริดาธรรมาราม
      2421 Old Vineland Rd., Kissimmee, FL 34746
     (407) 398 9552
2.  21-22 มีนาคม 2558      วัดสัทธาธรรม
     8000 N. FM 1518, Schertz, TX 78154
     (210) 566 5695
3.  16-17 พฤษภาคม 2558      วัดพุทธบูชา
     3094 Rainbow Dr., Decatur, GA 30034
     (404) 284 2416
4.  18-20 กรกฎาคม 2558      วัดพุทธรังษี
     15200 SW 240th St., Miami, FL 33032
     (305) 245 2702
5.  22-23 สิงหาคม 2558      วัดพุทธาวาส
     6007 Spindle Dr., Houston, TX 77086
     (281) 820 3255
6.  13 กันยายน 2558      วัดวิมุตตยาราม
     1601 Stanton Rd., New Orleans, LA 70131
     (504) 394 3599

หมายเหตุ
ผู้ที่ประสงค์จะขอทำหนังสือเดินทางและ/หรือบัตรประจำตัวประชาชนกรุณาส่งใบสมัครและเอกสารประกอบไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่
หนังสือเดินทาง
Email – passport@thaiembdc.org
Fax – (202) 459 9536
Tel – (202) 640 5310
ทั้งนี้ โปรดชำระค่าหนังสือเดินทางด้วย cashier check หรือ money order สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy” จำนวน 35.00 ดอลลาร์สหรัฐ และค่าไปรษณีย์ด้วยเงินสด จำนวน 20.00 ดอลลาร์สหรัฐ ในระหว่างการทำหนังสือเดินทาง (ที่วัด)
บัตรประจำตัวประชาชน
Email – idcard@thaiembdc.org
Fax – (202) 459 9536
Tel – (202) 640 5325
ทั้งนี้ โปรดชำระค่าบัตรประจำตัวประชาชนด้วย เงินสด จำนวน 1.00 ดอลลาร์สหรัฐ ในระหว่างการทำบัตรประจำตัวประชาชน (ที่วัด) กรณีบัตรหาย หรือถูกทำลาย บัตรชำรุด (ในสาระสำคัญในส่วนของรูปถ่าย หรือรายการบุคคลเจ้าของบัตร หรือวัสดุเคลือบบัตรป้องกันการปลอมแปลง) หรือแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่ ตามมาตรา 6 จัตวา ฉบับละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ และไม่มีค่าธรรมเนียม กรณีบัตรหมดอายุ

 

ศรัณย์ สุวรรณเนตร / จักรสุดา จักกะพาก