ทีมประเทศไทย คือ อะไร เขาคุยอะไรกัน เวลาประชุมที่ สถานทูต ทุกเดือน

เวลาเราได้ยิน ข่าวคราวว่า ” ทีมประเทศไทย ” หรือ ” ทีมไทยแลนด์ ” ที่จริงแล้วก็คือ การทำงานเป็นทีม โดยมี ออท. (เอกอัครราชทูต) จากกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้า ร่วมกับข้าราชการจากกระทรวงต่างๆ ที่ส่งตัวแทน มาทำงานในสถานทูต ตามประเทศสำคัญๆ ทั่วโลก นั่นเอง

สำหรับที่กรุงวอชิงตัน ทีมประเทศไทย มี ข้าราชการจากหน่วยราชการต่างๆ นอกจากกระทรวงการต่างประเทศ คือ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงาน ก.พ.

ตั้งแต่ ออท พิศาล เข้ามารับหน้าที่ เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ ก็ได้เชิญหัวหน้าสำนักงาน มาประชุมพร้อมกันทุกเดือน ๆ ละครั้ง   โดยมาก มักจะเริ่มด้วยการแลกเปลี่ยน ข่าวสาร ระหว่างกัน ใครมีอะไร น่าสนใจก็นำมาเล่าแบ่งปันกัน

เมื่อ 27 พ.ค. 2558  ก่อนเริ่มประชุม ออท. พิศาล 270515-1ได้เชิญอาจารย์ เจฟฟรีย์ลองเฟลโลว์ ผู้อำนวยการโครงการพิเศษ มูลนิธิมั่นพัฒนา มาร่วมทานอาหารกลางวัน กับทีมประเทศไทย และเล่าเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.เจฟฟีย์ เล่าว่า ประกอบด้วย หลักการ 3 ข้อ คือ พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวเองที่ดี

จบจากอาหารกลางวันกับ อ. เจฟฟรีย์ ออท. พิศาล ก็ได้  เป็นประธานการประชุม ทีมประเทศไทย ครั้งที่ 9/2558 โดยมีหัวหน้าสำนักงานและผู้แทนสำนักงานต่างๆ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

ออท. พิศาล ได้เล่าผลการประชุมทูตทั่วโลก ประจำปี 2558 และแนวนโยบายจากนายกรัฐมนตรี ที่เน้นการทำงานเป็นทีมด้วยการบูรณาการกัน มุ่งให้บริการคนไทยและเทศ แบบ One stop service

ดร. ประโยชน์  หัวหน้าสำนักงานพาณิชย์ฯ รายงานการเติบโตของตัวเลขการส่งออกไทยมายังตลาด สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 6.27% สำหรับ คุณศศิพันธุ์ หัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจและการคลังจากกระทรวงการคลัง เล่าเรื่อง อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น 0.2% จากปลายปีที่แล้ว และมีอัตราว่างงาน 5.4% ส่วน ดร. อดิศร หัวหน้าสำนักงานเกษตรฯ ได้เล่าถึงทิศทางของสินค้าเกษตรที่จะสามารถส่งออกเพิ่มเติมมายังสหรัฐฯ นอกจากนี้ คุณพิรุฬ หัวหน้าสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ เล่าว่าจะมีการจัดปฐมนิเทศ นร. มัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับทุนเข้ารับการศึกษาระดับป.ตรี จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 8-11 มิ.ย. 58 ที่ Brewster Academy มลรัฐ New Hampshire

สถานะความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ มีแนวโน้มไปในทางที่ดี ทั้งการต้อนรับอย่างดีสำหรับผู้แทนระดับสูงของไทยที่มาเยือน และความร่วมมือทางด้านทหารที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง

ออท. พิศาล ได้บอกที่ประชุมว่า ทางประเทศไทยได้มีความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ไปมาก และผล จากการปราบปราม ก็เริ่มออกมาให้เห็นเป็น รูปธรรม แล้วเดือนมิถุนายน กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จะต้องเปิดเผยรายงาน ว่าไทยจะอยู่ในอันดับเดิม ที่ ต่ำสุด หรือ จะได้เขยิบขึ้น  สถานทูตจึงพยายามลอบบี้ในโค้งสุดท้ายอย่างหนัก ด้วยการลอบบี้ สมาชิกคนสำคัญของคองเกรส ให้ติดต่อ ขอให้กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐฯ ให้ความยุติธรรมกับไทย คำนึงถึงความจริงจังที่รัฐบาลไทยได้ลงมือทำ และขับเคลื่อน การปราบปราม ผู้กระทำผิด และปกป้องเหยื่อ

นอกจากนี้ สอท. ยังได้ยกร่างหนังสือ ให้คนไทยในรัฐ ต่างๆ ช่วยกันเขียนไปถึงผู้แทนในคองเกรสของตน และขอให้กงสุลกิติมศักดิ์ ในรัฐต่างๆ รวม 13 คน ช่วยกันเขียนถึง รมว. ต่างประเทศและ สส. /สว. ของตน ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือที่ดี  อย่างไรก็ตาม ผลการพิจารณาของฝ่ายบริหารอาจเป็นไปได้ว่าไทยยังคงอยู่ที่เดิม ซึ่งไม่เป็นธรรมกับไทย จึงต้องเตรียม ไม่คาดหวังเกินไป และมีท่าทีล่วงหน้า ไว้ในทั้งสองสถานการณ์

 

บัณรสี กออนันตกูล

270515-2