ความแตกต่างระหว่างการค้ามนุษย์และการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน

ด้วยในช่วงที่ผ่านมา มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในภูมิภาคซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยมักตีความรวมว่าเป็นการค้ามนุษย์และการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานปะปนกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับอาชญากรรมทั้งสองลักษณะดังกล่าว สถานทูตฯ จึงขอแจ้งข้อมูลความแตกต่างระหว่างการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน (smuggling of migrants) กับการค้ามนุษย์ (trafficking in persons) เพื่อความเข้าใจ ดังนี้

For website - Smuggling vs. trafficking_Page_1

For website - Smuggling vs. trafficking_Page_2

For website - Smuggling vs. trafficking_Page_3