รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ต้อนรับผู้แทนด้านวิทยาศาสตร์ของสหรัฐฯ

MOST1

วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รมว.วท.) ให้การต้อนรับ ดร.เจอรัลดีน ริชมอนด์ ผู้แทนด้านวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกา (U.S. Science Envoy) และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท. เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-สหรัฐฯ ภายใต้ความตกลงด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-สหรัฐฯ (STA) และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง รวมถึงบทบาทกับวิทยาศาสตร์ (Women in Sciences) ณ ห้องชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

MOST3 MOST2

 

 

 

 

 

 

 

ด้านสถานภาพการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของสหรัฐฯ นั้น ในงบประมาณ 2015 จะใช้เงินลงทุนในการสร้างงาน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โอกาสและความมั่นคงสำหรับคนอเมริกัน โดยเงินงบประมาณที่มีการจัดสรรไว้ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจะถูกนำมาใช้ในการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยสนับสนุนดังนี้ – การสนับสนุนความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ และการวิจัย – การกระตุ้นนวัตกรรม – การผลักดันให้ประเทศสหรัฐฯ เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมขั้นสูง – การพัฒนาการใช้พลังงานสะอาดขั้นสูง – ทำความเข้าใจและมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก – การส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพ – การเตรียมความพร้อมทาง STEM Education

MOST4 MOST5

 

 

 

 

 

 

 

สถานภาพความตกลงด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-สหรัฐฯ (STA) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี มีการประชุม Thailand-U.S. STEM Education Consultative Meeting กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโครงการที่สนใจจะร่วมมือกับสหรัฐฯ ได้แก่ – การจัดประชุม ASEAN STEM WORKSHOP – การเชื่อมโยงความร่วมมือระดับโรงเรียนในลักษณะ Sister School (School linkage) เช่น การเชื่อมโยง Thomas Jefferson High School  – การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเรื่อง STEM Education กับบุคคลทั่วไป (STEM for Public)

MOST6 MOST7

 

 

 

 

 

 

 

ในการหารือร่วมกันครั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนใจจะสร้างความร่วมมือกับสหรัฐฯ ดังนี้ – สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ต้องการเชิญทางสหรัฐฯ เข้าร่วม ASEAN Science, Technology and Innovation Forum (ASEAN STI Forum) ซึ่งจะจัดขึ้นในปี พ.ศ.2559  – องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) อยากเชิญหน่วยงาน U.S. Embassy, Bangkok เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในเดือนพฤศจิกายน 2558 และการเตรียมเป็นศูนย์กลางการอบรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Hub Training in Biodiversity, Taxidermy, Entomology in ASEAN) – สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สนใจอยากสร้างความร่วมมือกับ American Association for the Advancement of Science (AAAS) ในหลายๆ โครงการ อาทิ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สวทช. กับ AAAS (AAAS มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 273 แห่ง) นอกจากนื้ ยังได้มีการสร้างความร่วมมือโดยผ่านแผนงาน Science Diplomacy เช่น การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และสนับสนุนข้อริเริ่ม Let Girls Learn ของรัฐบาลสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เพื่อส่งเสริมให้เด็กผู้หญิงในประเทศกำลังพัฒนาได้เรียนหนังสือ รวมถึงการดำเนินงานความร่วมมือภายใต้ความตกลงด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-สหรัฐฯ (STA)

MOST8 MOST9

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลโดย : สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์

ข่าวและภาพ : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3727-3732 โทรสาร 02 333 3834

E-Mail : pr@most.go.th  Facebook : sciencethailand

ที่มา http://www.most.go.th/main/index.php/organization-news/4701-2015-06-16-05-41-20.html