บทเรียนจากสหรัฐฯ เพื่อพัฒนาสะเต็มศึกษาในประเทศไทย

ATPAC ATPACnew

 

ตามที่สถานทูตเคยแจ้งให้ทุกท่านทราบเกี่ยวกับการขอให้สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดาหรือ “ATPAC” (Association of Thai Professionals in America and Canada) ช่วยศึกษาว่าไทยจะได้รับประโยชน์จากสหรัฐฯ เรื่องสะเต็มศึกษาได้อย่างไร เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาสะเต็มศึกษาของประเทศไทย (อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่)

 

ขณะนี้ ทาง ATPAC ได้ส่งรายงานซึ่งคณะทำงานของ ATPAC จัดทำขึ้นให้สถานทูตแล้ว โดยรายงานฯ กล่าวถึงแนวคิดเรื่องการพัฒนาสะเต็มในสหรัฐฯ ข้อเสนอแนะต่อร่างแผนแม่บทด้านสะเต็มระยะ 5 ปีของไทย ตัวอย่างโครงการด้านสะเต็มของสหรัฐฯ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อไทย และพันธมิตรด้านนี้ของไทยในสหรัฐฯ พร้อมทั้งเสนอสิ่งที่สถานทูตจะสามารถมีบทบาทเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านสะเต็มศึกษากับสหรัฐฯ ซึ่งสถานทูตได้เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยพิจารณาใช้ประโยชน์แล้ว และจะศึกษาว่าสถานทูตจะช่วยผลักดันเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้าง โดยท่านสามารถอ่านรายงานฉบับดังกล่าวได้ที่นี่