สถานะล่าสุดความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ


บ่อยครั้งที่มีคำถามว่ารัฐสภามีความสำคัญมากน้อยเพียงใดในสังคมสหรัฐฯ  เราคงต้องย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นของระบอบการปกคองของประเทศสหรัฐฯ นั่นคือรัฐธรรมนูญ ที่เขียนถึงอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาไว้ในบทแรกของรัฐธรรมนูญก่อนที่จะกล่าวถึงอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารและตุลาการ

ดังนั้น การมีความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดกับสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่ของรัฐสภาจึงถือเป็นหัวใจสำคัญหนึ่งของงานการทูตที่กรุงวอชิงตัน เพราะเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทสำคัญในการเสนอร่างกฎหมายและข้อเสนอแนะที่มีผลต่อนโยบายและท่าทีของฝ่ายบริหารสหรัฐฯ ต่อประเทศต่างๆ

ที่ผ่านมา สถานทูตได้มีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่ของรัฐสภาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ในประเทศไทยที่อยู่ในความสนใจ แสวงหาลู่ทางกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ที่มีต่อกันมายาวนานกว่า 182 ปี โดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในระดับประชาชน และขยายความร่วมมือในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศ

ล่าสุด สถานทูตได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำเป็นเอกสารสั้นๆ สรุปภาพรวมพัฒนาการล่าสุดทางการเมืองและเศรษฐกิจของไทย และความสัมพันธ์ไทยกับสหรัฐฯ ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และความสัมพันธ์ในระดับประชาชน (คลิกที่นี่) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รัฐสภา ซึ่งทุกท่านสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้ประกอบการเขียนจดหมายถึง ส.ส. ส.ว. ที่อยู่ในเขตเลือกตั้งของท่าน เพื่อแสดงพลังคนไทยในสหรัฐฯ ด้วยอีกทางหนึ่งได้

(รายละเอียดการเขียนจดหมายถึง ส.ส. ส.ว. ในเขตเลือกตั้งของท่าน คลิกที่นี่)