ชมรมไทยดีซีฟอรั่ม เชิญทูตไทย และคณะ ทานอาหาร สังสรรค์ข่าวสารบ้านเมือง และงานสถานทูต


ชมรมไทยดีซีฟอรั่มเชิญทูตไทยและคณะทานอาหาร สังสรรค์ข่าวสารบ้านเมือง และงานสถานทูต

                        ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน สมาชิกชมรมไทยดีซีฟอรั่มซึ่งมีคุณธัชพงศ์  จันทรปรรณิก เป็นผู้ประสานงานจะร่วมกันทานอาหารกลางวันที่ร้านไทยดั้งเดิมของกรุงวอชิงตัน ภายใต้คำขวัญ Knowledge exchange วันอาทิตย์ที่ผ่านมา ท่านทูตพิศาล มาณวพัฒน์และคุณวัญจนา ภรรยา สามารถไปร่วมได้พร้อมด้วย อท. สาโรจน์   ธนสันติ และคุณภิเษก ภาณุภัทร กงสุลคนใหม่ซึ่งเพิ่งมารับหน้าที่ต่อจากคุณจักรสุดา มีสมาชิกชมรมมาร่วมได้ 52 คน ที่ร้าน Bangkok Garden ในเขต Bethesda มลรัฐแมรี่แลนด์ โดยมี พญ. ดวงมาลย์ มาลยมาน และคุณจารุณี  จันทรปรรณิก ให้การต้อนรับ รวมทั้งคุณดาว และคุณตุ๋ย หิรัญนิรมล ช่วยบันทึกภาพการพบปะสังสรรค์ตลอดงาน

ในการพบปะกันเป็นประจำของสมาชิกชมรมฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นระหว่างกันในประเด็นบ้านเมืองไทยปัจจุบันที่อยู่ในความสนใจของสมาชิก โดยมี ดร. ไสว บุญมา อดีตเศรษฐกรอาวุโส ธนาคารโลก เห็นว่าประเทศไทยไม่ควรเปิดบ่อนเสรี ส่วนคุณวิชัย ยงค์ประดิษฐ์ เป็นผู้อภิปรายและเป็นห่วงเรื่องร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสัดส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการตุลาการที่อาจมาจากบุคคลภายนอกและคนที่เคยเป็นหรือไม่เคยเป็นคณะกรรมการตุลาการมาก่อนก็ได้ จบแล้ว คุณธัชพงศ์ ได้กล่าวแนะนำและเชิญ ทูตพิศาลพูดคุยกับสมาชิกซึ่งอิ่มจากอาหารบุฟเฟท์หลากหลายแล้ว

ชมรมดีซีฟอรั่ม เชิญ ออท. และคณะสังสรรค์ข่าวสารบ้านเมือง  2ทูตไทยได้ชื่นชมการพบปะกันเป็นประจำของสมาชิกชมรมว่าเป็นเวทีที่นำเอาความรู้มาแลกเปลี่ยนกันซึ่งเป็นเรื่องที่ดี  ได้เล่าถึงบทบาทของสถานทูตที่ทำงานตลอดเวลา ไม่ใช่แค่ 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของประเทศในสหรัฐ ตั้งแต่เช้าตรู่ มีการตรวจสอบข่าวสารในสื่อทั้งของสหรัฐและจากไทย ที่ต้องพร้อมจะวิเคราะห์แนวโน้มประเด็นและชี้แจงเดินสายทำความเข้าใจกับสมาชิกคองเกรส และฝ่ายต่างๆ ที่มีท่าทีที่อาจส่งผลกระทบกับผลประโยชน์ไทย นอกเหนือจากงานด้านบริการกงสุลที่คนไทยคุ้นเคย และคิดว่าเป็นงานหลักด้านเดียวที่สถานทูตทำ

ทูตพิศาล บอกว่าในช่วง 5 เดือนที่มารับหน้าที่ ได้เน้นภาระเร่งด่วน 2 เรื่อง เรื่องแรกคือการลอบบี้สหรัฐ เพื่อให้ไทยพ้นจากอันดับต่ำสุดในรายงานการค้ามนุษย์ประจำปีของสหรัฐ ศึ่งคาดว่าจะออกมาเร็วๆ นี้  ซึ่งสถานทูตได้ ชี้แจงให้ฝ่ายต่างๆ ของสหรัฐทราบถึงนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันที่ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจังและถือเป็นวาระแห่งชาติ โดยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการสั่งฟ้องและนำคนผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์มาดำเนินคดี ถ้าผลออกมา สหรัฐยังคงจัดให้ไทยอยู่ tier 3 เหมือนเดิม ไทยก็ไม่ควรให้ความสำคัญกับรายงานนี้เกินควร เพราะเราทำดีที่สุดแล้ว และจะทำต่อไปเพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้องชมรมดีซีฟอรั่ม เชิญ ออท. และคณะสังสรรค์ข่าวสารบ้านเมือง Cover Page

เรื่องที่ 2 คือการนำความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐกลับมาแน่นแฟ้นเหมือนเก่า ซึ่งเท่าที่ติดตามสหรัฐก็ตระหนักดีว่า มีผลประโยขน์ร่วมกับไทยมาก และแทบทุกด้านก็ยังไปได้เหมือนเดิม ยกเว้นเชิงสัญลักษณ์เพราะคุณค่าที่ตนยึดถือและแรงกดดันจากบางกลุ่มภายใน ทั้งนี้ ปัจจุบันสหรัฐเป็นประเทศที่ลงทุนในภูมิภาคอาเซียนมากกว่าที่ไปลงทุนในจีนและญี่ปุ่นรวมกัน และการลงทุนของสหรัฐฯ ในอาเซียน ประมาณ 2 แสนล้านเหรียญนี้  1 ใน 4 อยู่ในไทย นอกจากการค้าการลงทุน ยังมีสาขาความร่วมมืออีกหลายด้าน อาทิ การต่อสู้โลกร้อน โรคระบาด ค้ามนุษย์ ยาเสพติด ฯลฯ ที่ยังร่วมมือกันต่อไป

ทูตพิศาลได้เล่าเพิ่มเติมให้สมาชิกชมรมฟังถึงโครงการใหม่ล่าสุดของสถานทูตในการเชื่อมโยงชุมชนไทยกับพลังการเมืองในกรุงวอชิงตันเพื่อขยายโอกาสให้ชุมชนไทยในมลรัฐต่างๆ ของสหรัฐมีความเข้มแข็งและสามารถผนึกกำลังเป็นปึกแผ่น เพื่อปกป้องผลประโยชน์ชุมชน อาทิ (1) โครงการ Thai American National Internship Program (TANIP) ซึ่งร่วมกับ US-Asia Institute นำเด็กไทยที่เกิดหรือเติบโตในสหรัฐที่มีศักยภาพเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่อาศัยอยู่ตามมลรัฐต่างๆ มาศึกษาดูงาน. สัมผัสกับบรรยากาศการเมืองและสมาชิกรัฐสภาที่มีอิทธิพลต่อการเมืองสหรัฐที่กรุงวอชิงตัน โดยหวังว่า เยาวชนเหล่านี้จะเป็นกำลังในการเชื่อมโยงชุมชนไทยในสหรัฐของตนกับ สว. สส ของตนในวอชิงตัน  (2) โครงการสนับสนุนความนิยมไทยไปยังกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางการเมืองสหรัฐ ได้แก่ การสนับสนุนให้บริษัท Catering  ของรัฐสภาสหรัฐนำเมนูอาหารไทยไปบริการ โดยสามารถมาเรียนวิธีทำอาหารไทยจากทำเนียบเอกอัครราชทูตได้  (3) การจัดงานลอยกระทงส่งเสริมวัฒนธรรมไทยที่รัฐสภาสหรัฐ (4) การนำ Staffers ของ สส. และ สว. ของสหรัฐเยือนไทยเพื่อรับทราบข้อมูลและสถานการณ์จริงในประเทศไทย ซึ่งสถานทูตได้จัดทุกปี เป็นโครงการที่มีประโยชน์มาก (5) การประมูลเพื่อร่วมรับประทานอาหารไทยที่แท้จริงที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย เพื่อนำเงินไปสนับสนุนกิจกรรมการกุศลซึ่งทำให้สถานทูตได้ขยายพันธมิตร อาทิ สื่อโทรทัศน์ที่สำคัญอย่างเช่น Fox News ซึ่งเป็นโต้โผจัดการหารายได้สนับสนุน รพ. เด็ก

ชมรมดีซีฟอรั่ม เชิญ ออท. และคณะสังสรรค์ข่าวสารบ้านเมือง  Cover Page 1

 

 

 

 

 

 

 

ภิเษก ภาณุภัทร

5 กรกฏาคม 2558