บุคคลสองสัญชาติและการใช้หนังสือเดินทางเข้าประเทศไทย

passport image

บุคคลสองสัญชาติและการใช้หนังสือเดินทางเข้าประเทศไทย

            ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้รับการสอบถามจากคนไทยเป็นระยะๆ ถึงกรณีการถือสองสัญชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีได้แปลงสัญชาติเป็นอเมริกัน ว่า จะใช้หนังสือเดินทางเล่มใดเข้า-ออกประเทศสหรัฐฯ และประเทศไทยนั้น

ตามนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุว่า บุคคลที่ถือสองสัญชาติจะต้องใช้หนังสือเดินทางสหรัฐฯ เวลาเข้า-ออกสหรัฐฯ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม บุคคลที่ถือสองสัญชาติ อาจสามารถใช้หนังสือเดินทางไทยเข้า-ออกประเทศไทยได้ตามกฏหมายเข้าเมืองของประเทศไทย ซึ่งการใช้หนังสือเดินทางประเทศอื่นๆ ควบคู่ไปกับการถือหนังสือเดินทางสหรัฐฯ นั้นจะไม่ส่งผลกระทบกับการได้สัญชาติอเมริกัน

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลสหรัฐฯ ไม่สนับสนุนการใช้หนังสือเดินทางสองเล่ม ด้วยเหตุผลเรื่องความช่วยเหลือและคุ้มครองดูแลทางการทูตของบุคคลสองสัญชาติ กล่าวคือ หากบุคคลสองสัญชาติคือไทย/อเมริกัน ใช้หนังสือเดินทางไทยเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยและต่อมาประสบปัญหาในประเทศไทย ประเทศไทยมีสิทธิเหนือกว่าในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองบุคคลนั้น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการขอความช่วยเหลือจากทางการสหรัฐฯ เนื่องจากทางการสหรัฐฯ มีข้อจำกัดในการให้ความช่วยเหลือบุคคลสองสัญชาติในประเทศที่สอง

กรณี สงสัยหรือประสงค์ทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ http://travel.state.gov/content/travel/english/legal-considerations/us-citizenship-laws-policies/citizenship-and-dual-nationality/dual-nationality.html

 

โสมรัตน์ รักอารมณ์

10 กรกฏาคม 2558