ประสบการณ์นักศึกษาไทยฝึกงานกับนาซ่า : ความรู้จากอวกาศสู่ประเทศไทย

                                              (ที่มา: Voice of America ภาคภาษาไทย)

เมื่อ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมานับเป็นครั้งแรกที่ทีมประเทศไทย ณ กรุงวอชิงตันได้ต้อนรับคณะผู้แทนคณะใหญ่ถึง 18 คนจากองค์การนาซ่า (National Aeronautics and Space Administration – NASA) นำโดยนาย Laurence Friedl ผู้อำนวยการโครงการวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Sciences) และ ดร. Nancy Searby ผู้อำนวยการโครงการเสริมสร้างศักยภาพขององค์การนาซ่า นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนจากทีมประเทศไทยและนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในสหรัฐฯ เข้าร่วมงานด้วย

 

NASA2

สถานทูตร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐฯ ได้เปิดสถานทูตให้เป็นเวทีบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างฝ่ายนาซ่ากับนักศึกษาไทย 10 คนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกงานกับองค์การนาซ่าภายใต้โครงการ “NASA DEVELOP” ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมนักศึกษาที่ศูนย์วิจัยของนาซ่าในสหรัฐฯ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ และทำงานใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญของนาซ่า โดยปีนี้เป็นปีแรกที่สถานทูต สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ และสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐฯ ประสานงานกับนาซ่าเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และมีแผนจะขยายผลอีกในปีต่อ ๆ ไป

หัวข้อการวิจัยที่นักศึกษาไทยได้รับมอบหมาย 2 หัวข้อ ได้แก่ “ภัยพิบัติของไทย: การตรวจสอบและเฝ้าติดตามความเสี่ยงและขอบเขตของอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อการตัดสินใจอย่างรอบด้านและการจัดสรรทรัพยากร” (Thailand Disasters: Monitoring Risk and Extent of Flood and Drought for Enhanced Decision Making and Resource Allocation) และ “การเกษตรของไทย: การตรวจสอบและเฝ้าติดตามการจัดการความสมบูรณ์และความตึงเครียดของพืชผลซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดินการเกษตร” (Thailand Agriculture: Monitoring Food Corp Health and Stress Due to Changing Climate for Enriched Agricultural Land Management) ซึ่งเป็นหัวข้อที่ล้วนเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย

 

 

NASA1

อัครราชทูตสาโรจน์ ธนสันติ ผู้ช่วยทูตฝ่ายการศึกษา พิรุณ เพียรล้ำเลิศ และผู้ช่วยทูตฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฤษฎา ธาราสุขต้อนรับทีมงานจากนาซ่าและนักศึกษาไทยที่เข้าร่วมโครงการ NASA DEVELOP

นักศึกษาทั้ง 10 คนที่ได้รับมอบหมายให้ไปฝึกอบรม ณ ศูนย์วิจัยของนาซ่า 3 แห่ง ได้แก่

NASA5ศูนย์ Goddard Space Flight Center มลรัฐ Maryland ได้แก่ นางสาวชิสาพัชร์ สุปัญญาโชติสกุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก Purdue University มลรัฐ Indiana สาขา Civil Engineering (Major) และ Geometrics Engineering (Minor) ทุนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สังกัดสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีทางอากาศและภูมิสารสนเทศ นายนพดล สุกแสงปัญญา นักศึกษาระดับปริญญาเอก Purdue University มลรัฐ Indiana สาขา Civil Engineering (Major) และ Materials Engineering (Minor) ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และนางสาวศรีสุนี วุฒิวงศ์โยธิน นักศึกษาระดับปริญญาเอก University of California Davis มลรัฐ California สาขา Water Resources Engineering ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา

 

                                                                                                                     NASA3

ศูนย์ Marshall Space Flight Center มลรัฐ Alabama ได้แก่ นายอารมณ์ เบิกฟ้า นักศึกษาระดับปริญญาเอก University of Washington มลรัฐ Washington สาขา Mechanical Engineering ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวชญานิฏฐ์ ชุ่มวัฒนะ นักศึกษาระดับปริญญาโท Carnegie Mellon University มลรัฐ Pennsylvania สาขา Energy Science, Technology and Policy, Concentration on Chemical Engineering นายคมสันต์ รัตนกิจสุนทร นักศึกษาระดับปริญญาเอก University of Southern California มลรัฐ California สาขา Mechanical Engineering (Major) และ Fluid Dynamics (Minor) ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนายวทัญญู สุขเสงี่ยม นักศึกษาระดับปริญญาเอก Claremont Graduate University มลรัฐ California สาขา Information Systems and Technology (Major) และ Geographic Information Systems (Minor) ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สังกัดสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีทางอากาศและภูมิสารสนเทศ

 

NASA4

 

ศูนย์ DEVELOP at Wise County มลรัฐ Virginia ได้แก่ นายอธิภัทร วรรธอนันตชัย นักศึกษาระดับปริญญาโท Georgia Institute of Technology มลรัฐ Georgia สาขา Aerospace Engineering ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สังกัดสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีทางอากาศและภูมิสารสนเทศ นนอ. ธนภัทร วิเชียรลักษณ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี Embry-Riddle Aeronautical University มลรัฐ Florida สาขา Aerospace Engineering ทุนกองทัพอากาศ และนายสหเขตร เพ็ญสุต นักศึกษาระดับปริญญาตรี Brown University มลรัฐ Rhode Island สาขา Computer Science

 

 

ผู้แทนจากนาซ่าต่างก็บอกสถานทูตว่า ทีมงานนาซ่าประทับใจในความตั้งใจจริงและความขยันขันแข็ง ตลอดจนความมีน้ำใจของน้อง ๆ นักศึกษาไทยทั้ง 10 คน และประสงค์จะร่วมมือกับสถานทูตเพื่อให้มีนักศึกษาไทยเข้าร่วมโครงการ NASA DEVELOP ในปีต่อ ๆ ไปอีก นับว่าน้อง ๆ ทั้ง 10 คนได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในองค์การระดับโลกอย่างนาซ่า โดยทีมประเทศไทยจะส่งรายงานวิจัยของน้อง ๆ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

photo 1 photo 5

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ เมื่อ 30 กรกฎาคม 2558 นักศึกษาไทยทั้ง 10 คนยังได้เข้าร่วมงานแสดงผลงานวิจัยภายใต้โครงการ NASA DEVELOP ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่องค์การนาซ่า กรุงวอชิงตันด้วย

 

วิดีโอแสดงผลงานของนักศึกษาไทยเรื่อง “ภัยพิบัติของไทย: การตรวจสอบและเฝ้าติดตามความเสี่ยงและขอบเขตของอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อการตัดสินใจอย่างรอบด้านและการจัดสรรทรัพยากร” (ที่มา: NASA DEVELOP National Program)

 

วิดีโอแสดงผลงานของนักศึกษาไทยเรื่อง “การเกษตรของไทย: การตรวจสอบและเฝ้าติดตามการจัดการความสมบูรณ์และความตึงเครียดของพืชผลซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดินการเกษตร” (ที่มา: NASA DEVELOP National Program)

————————–

ฐานิดา เมนะเศวต