ท่องเที่ยววิถีไทย

ครม.อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยปี 58-60 ตั้งเป้าหมายสร้างรายได้ทะลุ 2.5 ล้านล้านบาท หนุนท่องเที่ยววิถีไทยเป็นวาระแห่งชาติ

thaipic

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 17:04 น.

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย ปี 58-60 และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปี 58-59 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ดูแลกำกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ และสนับสนุนท่องเที่ยววิถีไทย เป็นวาระแห่งชาติ ไปจนถึงสิ้นปี 59 เช่นเดียวกับสนับสนุนนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว12 เมืองต้องห้ามพลาด คือจังหวัดน่าน ลำปาง เพชรบูรณ์ เลย บุรีรัมย์ ราชบุรี จันทบุรี ตราด ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช และสมุทรสงคราม ไปจนถึงสิ้นปี 59 เพื่อสนับสนุนนโยบายการกระจายรายได้ของรัฐบาล ทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายงานว่า ยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวดังกล่าว ถือเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล และแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ปี 55-59 มุ่งหวังให้เป็นวาระแห่งชาติ และได้รับการผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในระยะ 2-3 ปีจากนี้ โดยเน้นกิจกรรมที่จำเป็นเร่งด่วน และให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อน สู่แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ ตั้งแต่ระดับนโยบายซึ่งมีคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เป็นกลไกหลักบูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยร่วมกับระดับกลุ่มจังหวัด คือคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว และระดับจังหวัด ที่มีคณะกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ช่วยให้การท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของประเทศ และกระจายรายได้สู่ชุมชน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทย และช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของไทยให้อยู่คู่กับสังคม ไทยอย่างยาวนาน สำหรับยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีวิสัยทัศน์ คือวางรากฐานการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่อง เที่ยวคุณภาพอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน มีเป้าหมาย สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2.5 ล้านบาท ในปี 60 และเป็นแหล่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนสังคมไทยและเสริมสร้างความเข้ม แข็งให้กับชุมชน และสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมการพัฒนาโดยคำนึงถึงความสมดุล และยั่งยืนของการพัฒนา ซึ่งจะต้อง กระตุ้นตลาดท่องเที่ยวคุณภาพให้ได้ตามเป้าหมาย พัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และชุมชน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวมุ่งเน้นการทำงานเชิง บูรณาการ เชื่อมโยงระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น

 
ที่มา: http://www.dailynews.co.th/economic/339450