สารจาก รมต. จอห์น แคร์รี ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 83 พรรษา

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้านายจอห์น แคร์รี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 83 พรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

ณ วันอันสำคัญพิเศษยิ่งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอยกย่องพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย รวมทั้งพระราชกรณียกิจในด้านการส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งได้ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยจำนวนมากและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ทั้งคนไทยและต่างชาติ

เป็นเวลา 182 ปี ที่ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์อันแนบแน่นและได้ทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลก ข้าพระพุทธเจ้ามั่นใจว่า มิตรภาพระหว่างประเทศของเราจะยังคงเติบโตเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นในอนาคตข้างหน้า

ในวันอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์และพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายจอห์น แคร์รี

 

————————-

Credit: U.S. Embassy in Bangkok
(Homepage photo credit: Library of Congress)