“องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้า ฯ ถวาย “รางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘”

11900049_898588000212207_1387430624117068521_nเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ นํา นายฟรานซิส เกอร์รี่ (Mr. Francis Gurry) ผู้อำนวยการใหญ่องคการทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย “รางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์” ด้วยประจักษ์ ในพระปรีชาด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ทรงปฏิบัติโดยเฉพาะการสร้างสรรค์เพื่อ การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมของประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

อนึ่ง องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เป็นองค์กรระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติ มีภารกิจในการส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยอาศัยความร่วมมือจากประเทศสมาชิกและองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ซึ่งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้เคยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักประดิษฐ์ยอดเยี่ยม สําหรับสิ่งประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนา และรางวัลผู้นําโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี๒๕๔๔ และปี๒๕๕๒ ตามลำดับ

(ขอขอบคุณภาพจากฝ่ายช่างภาพส่วนพระองค์ กองงานส่วนพระองค์)

ที่มา: https://www.facebook.com/infodivohm/posts/898588110212196

11902294_898587990212208_8036333230949686812_n