วัดไทยในต่างประเทศ : ศูนย์กลางเผยแพร่พระพุทธศานา ตัวแทนสืบสานศิลปะวัฒนธรรม ภาษาและเอกลักษณ์ของความเป็นไทย


วัดไทยที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศนอกจากจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสถานที่จัดงานเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆ ของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นเสมือนบ้าน ที่พักพิงทางกายและจิตใจ สถานที่รวมญาติสนิทมิตรสหายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตั้งแต่รุ่นบุกเบิกจนถึงรุ่นปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศโดยมีพระธรรมทูตซึ่งมีวิสัยทัศน์ เสียสละอุทิศกำลังกายกำลังจิตใจเพื่อการสืบสานและหยั่งรากพระพุทธศานา รวมทั้งเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมิใช่ต่อเฉพาะญาติโยมชาวไทยเท่านั้นแต่ยังเอื้ออาทรไปถึงชาวต่างชาติในประเทศและพื้นที่ที่วัดไทยตั้งอยู่ด้วย

 

IMG_5827วัดธัมมาราม นครชิคาโก เป็นวัดไทยตัวอย่างที่ยกฐานะขึ้นจากศูนย์พุทธศาสนาไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์เป็น “วัด” เมื่อปี พ.ศ.2519 โดยที่ตั้งของวัดธัมมารามในปัจจุบันเคยเป็นโรงเรียนมาก่อน ดังนั้น ด้วยอาคารเรียนที่มีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง โครงสร้างอาคาร จำนวนห้องเรียน ห้องประชุม ห้องเตรียมอาหาร ฯลฯ วัดธัมมารามจึงเป็นวัดที่เพรียบพร้อมในการดำเนินการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในพื้นที่นครชิคาโกและใกล้เคียง ทั้งนี้ ภารกิจสำคัญของสถานเอกอัครราชทูตไทยในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย นาฏศิลป์และภาษาไทย เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวต่างชาติจะดำเนินไปอย่างสัมฤทธิ์ผลมิได้หากไม่มีวัดไทยและพระธรรมทูตเป็นศูนย์กลาง

 

IMG_5819IMG_5822

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ในโอกาสที่นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เดินทางไปราชการ ณ มลรัฐอิลลินอยส์ จึงได้เข้ากราบและวางพานพุ่มดอกไม้หน้า “พระพุทธชินธัมโมภาส” พระประธานในอุโบสถ กราบนมัสการ ดร.พระมหาบุญชู ฐิตปุญโญ รักษาการแทนประธานสงฆ์วัดธัมมาราม และคณะสงฆ์จำนวน 6 รูป และร่วมกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีลร่วมกับญาติโยมและผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ของวัดที่มาร่วมงาน จากนั้นผู้แทนของทุกหน่วยงานได้ขึ้นกล่าวรายงานการดำเนินการของหน่วยงาน ได้แก่ สัตวแพทย์หญิงเรือนเพ็ญ ดวงแก้ว ผู้แทนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ คุณบุษรา เทพชาตรี ผู้แทนโรงเรียนนาฎศิลป์ คุณวนิดา จารุพัฒน์หิรัณ ผู้แทนสถาบันดนตรีไทย คุณสิทธิศักดิ์ ผู้แทนศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย คุณบุษรา เทพชาติ ผู้แทนสภาวัฒนธรรมไทย ซึ่งเอกอัครราชทูตได้กล่าวตอบแสดงความปลื้มปิติในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานของวัดที่ส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยซึ่งถือเป็นสิ่งดีงามที่สุดที่จะให้แก่ชาวต่างชาติได้ รวมทั้งยังช่วยรักษาและเผยแพร่ความเป็นไทยโดยใช้การเรียนการสอนสอนภาษา ดนตรี และนาฎศิลป์เป็นสื่อกลางดึงดูดให้พ่อแม่ผู้ปกครองพาบุตรหลานเข้าวัดและทำให้ชาวต่างชาติในพื้นที่ได้ตระหนักถึงและเข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธศาสนารวมทั้งรู้จักวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและความเป็นคนไทย

 

ก่อนแยกย้ายออกจากอุโบสถเพื่อไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เอกอัครราชทูตยังได้กล่าวทิ้งท้ายว่า เนื่องด้วยความต่อเนื่องที่มีมาแล้วและยังต้องมีต่อไป และโดยที่วัดและพระธรรมทูตถือเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย วัดจึงต้องไม่ทิ้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่ซึ่งจะมีบทบาทช่วยประสานกับฝ่ายบ้านเมืองของสหรัฐฯ เพื่อให้กิจการงานต่างๆ ของวัดเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องสืบไป

 

ศิระ สว่างศิลป์