ทำความรู้จัก 5 “มรดกโลก” ในประเทศไทย

 

5unesco

“มรดกโลก” หมายถึงสถานที่ หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมไปถึงเมือง ซึ่งคัดเลือกโดย คณะกรรมการมรดกโลกของ องค์การยูเนสโก เพื่อบ่งบอกถึงคุณค่าของสิ่งที่มนุษย์ หรือธรรมชาติได้สร้างขึ้น และควรจะปกป้องให้ได้ตกทอดไปถึงอนาคต ในปัจจุบันมีมรดกโลกทั้งหมด 1,031 แห่ง 163 ประเทศทั่วโลก แบ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 802 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 197 แห่ง และแบบผสมทั้งสองประเภท 32 แห่ง ในประเทศไทยมี มรดกโลกทั้งหมด 5 แห่ง ประกอบด้วย

13

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร ซึ่งเป็นอาณาจักรที่มีความรุ่งเรืองในอดีตช่วงใกล้เคียงกัน ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18-19 โดยอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 15 ในปี 2534 มีคุณสมบัติ คือ เป็นตัวแทนในการแสดงผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันชาญฉลาด ของมนุษย์ และ ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรม หรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือที่สาบสูญไปแล้ว

23

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นเมืองราชธานีเก่าแก่ของไทยที่มีความเจริญรุ่งเรืองยาวนานถึง 417 ปี และยังคงเหลือโบราณสถานและโบราณวัตถุที่เป็นหลักฐานแสดงถึงความเจริญ รุ่งเรือง และ อัจฉริยภาพของบรรพบุรุษของชาวกรุงศรีอยุธยา โดยประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2534

33

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งโบราณคดีที่แสดงให้เห็นถึงการดำรงชีวิตของผู้คนยุคก่อนประวัติ ศาสตร์ ซึ่งมีวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการ โดยเฉพาะภูมิปัญญาในการดำรงชีวิต โดยแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ครอบคลุมถึงแหล่งโบราณคดีในภาคตะวัน-ออกเฉียงเหนืออีกกว่าร้อยแห่ง และประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2535

43

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง ผืนป่าขนาดใหญ่ ประกอบด้วยป่าอนุรักษ์ 3 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าด้านตะวันออก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ครอบคลุมพื้นที่กว่า กว่า 3,800,000 ไร่ อยู่ภายในเขต จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดตาก และ จังหวัดกาญจนบุรี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี 2534 และเป็นสถานที่ธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียนที่ได้เป็นมรดกโลก

53

63

และสุดท้าย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ กว่า 4,00,000 ไร่ ใน 6 จังหวัด ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ “ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่” ในปี 2548

73

ซึ่งนอกจาก ทั้ง 5 แห่งที่ได้กล่าวมาข้างต้น ประเทศไทยยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอชื่อ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถานที่สำคัญทางระบบนิเวศน์วิทยาอื่น ๆ เพื่อขอเป็นมรดกโลกอีกจำนวนมากเช่นเดียวกัน

*********

ที่มา : www.springnews.co.th