สมาคมชาวไทยอเมริกันแห่งเมืองแมดิสัน มลรัฐวิสคอนซิน เปิดสอนภาษาไทยแก่เยาวชนไทยรุ่นที่สอง


ข่าวดีสำหรับลูกหลานชาวไทยในเมืองแมดิสัน มลรัฐวิสคอนซิน สถานทูตทราบจากอาจารย์กรรณิการ์ จันทร์ประเสริฐ เอลโบว์ อาจารย์สอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสันว่า สมาคมชาวไทยอเมริกันแห่งเมืองแมดิสัน มลรัฐวิสคอนซิน โดยอาจารย์กรรณิการ์ นักศึกษาไทย และอาสาสมัครหลายท่าน ได้จัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยทุกวันอาทิตย์ให้กับลูกหลานชาวไทยในเมืองแมดิสัน โดยกิจกรรมนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวไทยในเมืองแมดิสัน เพื่อให้เยาวชนไทยรุ่นที่สองในเมืองแมดิสันรู้จักประเทศไทยและใช้ภาษาไทยได้แม้จะอยู่ไกลบ้าน โดยมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน ยังให้ใช้ห้องเรียนเป็นสถานที่สอนอีกด้วย

thai asso 2

อาจารย์กรรณิการ์ฯ ฝากบอกมาว่า นอกจากการจัดการสอนภาษาไทยให้เด็ก ๆ ทุกวันอาทิตย์แล้ว สมาคมชาวไทยอเมริกันแห่งเมืองแมดิสัน ยังมีแผนจะขยายกิจกรรมของสมาคมฯ โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมชุมชนไทยในเมืองแมดิสัน และร่วมมือกับนักเรียนไทยในบริเวณใกล้เคียงเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยให้กับเยาวชนไทยรุ่นที่สองในสหรัฐฯ เป็นเรื่องที่สถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ให้ความสำคัญและสนับสนุนมาโดยตลอด โดยสมาคมชาวไทยและวัดไทยในมลรัฐต่าง ๆ ทั่วสหรัฐฯ เป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเยาวชนไทยรุ่นที่สองในสหรัฐฯ กับสังคมและวัฒนธรรมไทย

thai asso 1

 

หากสนใจจะส่งลูกหลานไปเรียนกับอาจารย์กรรณิการ์และอาจารย์ท่านอื่น ๆ ของสมาคม สามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ kchanpra@wisc.edu