มหาวิทยาลัยฮาวายเปิดสอนวิชาอ่านเขียนภาษาไทยเบื้องต้นออนไลน์แก่ผู้สนใจทั่วไป

ข่าวดีสำหรับผู้ต้องการเรียนเขียนอ่านภาษาไทย ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยฮาวายได้เปิดสอนการอ่านเขียนภาษาไทยเบื้องต้นแบบออนไลน์ วิชา Thai 107 Reading and Writing Thai Script เป็นวิชา 3 หน่วยกิตในภาค Fall 2015 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 18 ธันวาคม 2558 โดยเปิดให้บุคคลภายนอกลงทะเบียนเรียนได้ ผ่าน Outreach College มหาวิทยาลัยฮาวาย และจะได้รับหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยฮาวาย

วิชานี้เป็นวิชาออนไลน์ แบบ asynchronous เต็มรูปแบบ และผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กล่าวคือ มีสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียออนไลน์ให้ผู้เรียนเข้าไปใช้ได้ตลอดเวลาทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้สอนและผู้เรียนไม่จำเป็นต้องพบกันตามเวลาในตารางที่กำหนด จึงทำให้การเรียนการสอน ดำเนินไปได้โดยไม่จำกัดเวลา และสถานที่ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/a/hawaii.edu/reading-thai-script/

การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์วิชาภาษาไทยออนไลน์ของมหาวิทยาลัยฮาวายนี้ได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยและไทยศึกษาในมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ ทั้งนี้ รศ. ดร. ยุพาพรรณ หุ่นจำลอง หัวหน้าแผนกภาษาไทยและอาจารย์ภาษาไทย ประจำมหาวิทยาลัยฮาวาย ซึ่งเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรภาษาไทยและตำราสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยฮาวาย จะเป็นผู้ดูแลการเรียนการสอนวิชานี้