การจัดซื้อ-จัดจ้าง

ราคากลาง ปีงบประมาณ 2565

ราคากลาง ปีงบประมาณ 2564

ราคากลาง ปีงบประมาณ 2563

ราคากลาง ปีงบประมาณ 2562

 

ราคากลาง ปีงบประมาณ 2561

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง