นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูตพบหารือกับสถาบัน East-West Center และมหาวิทยาลัยฮาวาย เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ พัฒนาการในเอเชียแปซิฟิก และการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการศึกษา


เอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์ ได้เยี่ยมสถาบัน East-West Center และมหาวิทยาลัยฮาวาย เพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ พัฒนาการในเอเชียแปซิฟิก และแนวทางกระชับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับสหรัฐฯ

imageเอกอัครราชทูตพิศาลได้พบหารือกับ Dr. Charles E. Morrison ประธาน East-West Center และเข้าร่วมการเสวนาโต๊ะกลมกับนักวิชาการและนักวิจัยของสถาบัน East-West Center และสถาบันอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองโฮโนลูลู เกี่ยวกับพัฒนาการในประเทศไทย ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ บทบาทของไทยในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงและอาเซียน รวมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์ในเอเชียแปซิฟิกที่มีความสนใจร่วมกัน

หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตพิศาลและคณะได้เยี่ยมชมศาลาไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระราชทานให้กับสถาบัน East-West Center เมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนฮาวายเป็นครั้งที่ 2 เมื่อปี ค.ศ. 1967 เพื่อเป็นของที่ระลึกและสัญลักษณ์ของความโอบอ้อมอารีและภราดรภาพระหว่างนักเดินทางจากตะวันออกและตะวันตก โดยศาลาดังกล่าวมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า พระที่นั่งปาฎิหาริย์ทัศไนย และต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเป็นประธานมอบศาลาไทยที่ได้บูรณะใหม่เมื่อปี ค.ศ. 2008

ณ มหาวิทยาลัยฮาวาย เอกอัครราชทูตพิศาล ได้หารือกับคณาจารย์เกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านไทยศึกษาและการสอนภาษาไทย รวมทั้งแนวทางที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยในสหรัฐฯ ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่