ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษา

test 2

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา
เอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์ ขอเชิญชวนชาวไทยและครอบครัว ร่วมพิธีและจุดเทียนชัยถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกัน

ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558   ระหว่างเวลา 18.30 – 20.30 น. ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
เลขที่ 1024 Wisconsin Avenue, N.W., Washington, D.C. 20007

และจะมีพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้ได้รั
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 3 ท่าน

ได้แก่ นายวีรพงษ์ ห์ลีละเมียร นางเนาวรัตน์ เตียไม้ไทย แบรนเนกัน และนางสุมนา สวนศิลป์พงศ์