เชิญชวนคนไทยประกวดภาพถ่าย “ปั่นเพื่อพ่อ” (ส่งภายถ่ายภายในวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๕๘)


ด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นสมควรให้จัดประกวดภาพถ่ายจากกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” โดยได้มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็น ผู้ดำเนินการจัดการประกวดภาพถ่ายกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วม บันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ รวมถึงส่งเสริมความตระหนักรู้ในพระคุณของพ่อ และพระมหา กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งคัดเลือกภาพจากการประกวดไปจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย และจัดทำ หนังสือภาพถ่าย “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD

ช่วงเวลาจัดกิจกรรม และเปิดรับภาพถ่าย

ภาพที่ส่งเข้ามาร่วมการประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายในช่วงระหว่างวันที่ ๒๘ พ.ย. – ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๘
เปิดรับภาพตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๘ โดยปิดรับภาพวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. (ตามเวลาในประเทศไทย)
ประกาศผลการประกวด วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๘ ผ่านทาง www.bikefordad2015.com

การตัดสินภาพถ่าย

คณะ กรรมการตัดสินภาพถ่าย ประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตัดสินภาพถ่ายวันที่ ๒๔-๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๘ (คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายไม่มีสิทธิ์ ในการ ส่งภาพเข้าประกวดในครั้งนี้) สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการติดต่อผู้ได้รับรางวัล เพื่อยืนยัน ตัวตนว่าเป็นเจ้าของภาพถ่าย (หากติดต่อไม่ได้จะถูกตัดสิทธิ์)

รางวัลการประกวดภาพถ่าย แบ่งเป็นประเภทละ ๔ ระดับ ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ  โล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  โล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  โล่รางวัลจากรองนายกรัฐมนตรี
รางวัลชมเชย  โล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะรัฐมนตรี ประเภทละ ๑๐ รางวัล

 

หัวข้อการประกวดภาพถ่าย แบ่งเป็น ๕ ประเภท ได้แก่

๑. พร้อมเพรียงเหลืองสะพรั่ง (ความสามัคคี)
๒. รวมพลังตามรอยพ่อ (โครงการตามพระราชดำริ)
๓. ไม่ย่นย่อปั่นถวาย (ความอดทน)
๔. ทิวทัศน์รายทางเลิศ (ภูมิประเทศที่สวยงาม)
๕. พริ้งเพริศท่องเที่ยวไทย (สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ)

 

หลักเกณฑ์การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

  • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD ที่บันทึกภาพถ่ายระหว่าง วันที่ ๒๘ พ.ย. ถึง ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๘ เท่านั้น และเป็นภาพถ่ายโดยการใช้กล้องดิจิตัล หรือโทรศัพท์มือถือ
  • ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพถ่ายมีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ พิกเซล และด้านที่ยาวที่สุดไม่เกินกว่า ๔,๐๐๐ พิกเซล ในรูปแบบไฟล์นามสกุล .jpg เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบน ภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ
  • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดส่งภาพถ่ายได้ที่เว็บไซต์ www.bikefordad2015.com พร้อมกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องตามที่ระบุใน แบบฟอร์ม
  • ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้าม ทำซ้ำ ดัดแปลง ภาพถ่ายของบุคคลอื่น หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดขอรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้หากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งเข้าประกวดได้ส่งเข้า ประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อ ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดของผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
  • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแต่งได้ตามความเหมาะสม เช่น ให้ความชัดเจนของภาพถ่ายและแสงให้สมบูรณ์ขึ้น แต่ไม่ อนุญาตให้ปรับแต่งเพื่อบิดเบือนเหตุการณ์หรือเนื้อหาสาระหลักของภาพถ่ายผิด ไปจากความเป็นจริง ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตัดสิน และผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรักษาไฟล์ภาพถ่ายต้นฉบับหลังการปรับ แต่งแล้วในความละเอียดสูง ไว้ในกรณีจะต้องนำภาพถ่ายนั้นไปพิมพ์เพื่อแสดงนิทรรศการในขนาดใหญ่
  • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ทั้ง ๕ หัวข้อ ไม่เกินหัวข้อละ ๕ ภาพ และผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดไม่เกิน ๑ รางวัล โดยผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดของภาพให้ครบถ้วนใน ช่องกรอกข้อมูลการส่งภาพ และเขียนอธิบายแนวความคิด ไม่เกิน ๒ บรรทัด หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกคณะกรรมการ ตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
  • ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด โดยกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพถ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมของกระทรวงการท่อง เที่ยวและกีฬา เป็นเวลา ๑ ปี นับจาก วันที่สิ้นสุดกิจกรรม หรือนำไปใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเภทเดียวกันในครั้งต่อไป รวมไปถึงมีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่ส่ง เข้าประกวดไปจัดแสดงนิทรรศการ จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ผลงานของกิจกรรม โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ ภาพถ่ายนั้นๆ แต่ลิขสิทธิ์ภาพถ่ายทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะระบุ ชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้ เมื่อพ้นจากช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว  หากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความ ประสงค์จะใช้ภาพใด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของภาพเป็นรายกรณี และจะใช้ภาพเมื่อได้รับ อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้นส่วนภาพที่จัดพิมพ์ทุกภาพถือเป็น กรรมสิทธิ์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านหลักเกณฑ์ในการ เข้าร่วมประกวดไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี
  • ในกรณีที่คณะกรรมการประกาศผลการตัดสินแล้ว หากทางผู้จัดงานไม่สามารถติดต่อเจ้าของภาพถ่ายได้ หรือภาพถ่ายที่ได้รางวัล ไม่มีข้อมูลครบถ้วน คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ภาพนั้นพร้อมเลื่อนภาพถ่ายอันดับถัดไปให้ได้รับ รางวัลแทน

 

https://youtu.be/MGpiGYtRk9Y

Website:  www.bikefordad2015.com

BfD

ดาวน์โหลดรายละเอีย
กิจกรรมประกวดภาพถ่ายปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR 
DAD