พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ

ประมวลภาพชุดพิเศษในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว