ข่าวสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศ : การแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (ไอยูยู)


ข่าวสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558

         กรณีที่มีรายงานข่าวว่า สหภาพยุโรป (อียู) ได้ออกมาเตือนไทยให้เร่งแก้ไขปัญหาแรงงานทาสในอุตสาหกรรมอาหารทะเลอย่างจริงจัง นั้น กระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยได้ทำงานร่วมกับสหภาพยุโรปอย่างใกล้ชิดในการแก้ปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (ไอยูยู) ทั้งนี้ สหภาพยุโรปทราบดีว่ารัฐบาลไทยมีนโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง และกำลังดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะพระราชกำหนดการประมงฉบับใหม่ ที่จะทำให้การปราบปรามการค้ามนุษย์ในภาคประมงเกิดผลสัมฤทธิ์มากขึ้น โดยขณะนี้หน่วยงานต่างๆ กำลังเร่งตรวจสอบการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานผิดกฎหมายในเรือประมงและโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำอย่างเข้มข้น รวมทั้งได้เร่งรัดการดำเนินคดีเพื่อให้ลงโทษผู้กระทำผิดได้โดยเร็ว จึงทำให้มีผลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นในการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการจับกุมและดำเนินคดีผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ในภาคประมงไปแล้วหลายราย

ในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ คณะผู้แแทนสหภาพยุโรปจะมาเยือนไทยอีกครั้งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการหารือและความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ระหว่างไทยและสหภาพยุโรปเพื่อแก้ปัญหาไอยูยู และพัฒนาระบบการบริหารจัดการประมงของไทย โดยจะมีการหารือกันถึงความคืบหน้าล่าสุดและแผนการดำเนินการขั้นต่อไป เพื่อแก้ปัญหาและสร้างความยั่งยืนให้ทรัพยากรประมง ซึ่งความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นประโยชน์นี้จะช่วยให้การปฏิรูปภาคประมงประสบผลสำเร็จ

ประเด็นค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สหภาพยุโรปให้ความสำคัญ ซึ่งการเดินทางมาเยือนไทยของคณะผู้แทนสหภาพยุโรปในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ จะเป็นโอกาสดีที่ไทยจะได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาทั้งในด้านการปราบปรามและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ตลอดจนการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวเพื่อให้แรงงานภาคประมงเข้ามาอยู่ในระบบและได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายด้วย ทั้งนี้ รัฐบาลไทยคงมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และไม่ว่าผลการพิจารณาของสหภาพยุโรปในเรื่องไอยูยูจะเป็นอย่างไรก็ไม่สำคัญเท่ากับการที่ทุกภาคส่วนของไทยเร่งทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการประมงที่ยั่งยืนและได้มาตรฐานสากล ซึ่งถือว่ามีความสำคัญสูงสุดเพราะขณะนี้เรากำลังดำเนินการต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ของประเทศไทยเอง

ที่มา : ข่าวสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ