ขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอเชิญชวนชาวไทยที่อาศัยในเขตกรุงวอชิงตัน มลรัฐแมริแลนด์และมลรัฐเวอร์จิเนีย เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย (เป็นภาษาไทย) ในหัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนาย Geoffrey Longfellow (อาจารย์เจฟ) ผู้อำนวยการโครงการเสริมสร้างความเข้าใจหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มความสมดุลในสังคมไทย มูลนิธิมั่นพัฒนา (Thailand Sustainable Development Foundation- TSDF) ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ วัดญาณรังษี มลรัฐเวอร์จิเนีย ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 22155 Glenn Dr, Sterling,VA 20164

 

การบรรยายเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ในโลกปัจจุบันนำมาซึ่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเจริญทางวัตถุ สาธารณูปโภค และระบบสื่อสารที่ทันสมัย อย่างไรก็ดี การพัฒนาประเทศได้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิถีชีวิตของประชาชน จึงจำเป็นที่สังคมไทยจะต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตเพื่อช่วยให้ประชาชนไทยสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่มากับโลกาภิวัตน์ ซึ่งรวมถึงการขยายตัวของลัทธิบริโภคนิยม และความเสื่อมโทรมของสภาพสิ่งแวดล้อม โดยเป็นแนวทางในการดำรงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ผ่านการใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันตนเอง รวมถึงการยึดหลักคุณธรรมและความรอบรู้ ซึ่งเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

มูลนิธิมั่นพัฒนาเป็นองค์กรหนึ่งที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการช่วยสนับสนุนให้ประชาชนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชนบทสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการเยี่ยมเยียนและพูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ เพื่อรับฟังปัญหาในการดำรงชีวิตและการวางแผนชีวิตในอนาคต โดยมูลนิธิฯ ได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลในการดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ด้วย ซึ่งในโอกาสที่นาย Geoffrey Longfellow ผู้อำนวยการโครงการมูลนิธิมั่นพัฒนาเยือนสหรัฐอเมริกาทั้งในเขตกรุงวอชิงตัน นครชิคาโก นิวยอร์ก ลอสแอนเจลิส และดัลลาส ในช่วงเดือนมกราคม– กุมภาพันธ์ 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันและสถานกงสุลใหญ่และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยและชุมชนไทยในพื้นที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมให้นาย Longfellow บรรยายเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและประสบการณ์ทำงานของมูลนิธิมั่นพัฒนาให้แก่กลุ่มต่าง ๆ ในกรุงวอชิงตัน นครชิคาโก นิวยอร์ก ลอสแอนเจลิสและดัลลาส ซึ่งรวมถึงชุมชนไทยในพื้นที่ กลุ่มนักวิชาการ ผู้แทน NGO และผู้สนใจทั่วไป เป็นต้น

นาย Longfellow เดินทางไปยังประเทศไทยครั้งแรกในฐานะอาสาสมัคร Peace Corps เมื่อปี 2520 และต่อมาได้ใช้ชีวิตในประเทศไทยโดยเคยทำงานกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและบริษัทต่างประเทศในประเทศไทย รวมทั้งสอนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และช่วยงานของสำนักพระราชวังตั้งแต่ปี 2538 ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการเสริมสร้างความเข้าใจหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเพิ่มความสมดุลในสังคมไทย มูลนิธิมั่นพัฒนา เมื่อปี 2556 นาย Longfellow ได้สัญชาติไทยเมื่อปี 2549