ผู้อำนวยการโครงการมูลนิธิมั่นพัฒนาเยือนสำนักข่าว VOA

12508676_1656046854647219_7773364065532251070_nเมื่อวันที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา นาย Geoffrey Longfellow (อาจารย์เจฟ) ผู้อำนวยการโครงการเสริมสร้างความเข้าใจหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มความสมดุลในสังคมไทย มูลนิธิมั่นพัฒนา (Thailand Sustainable Development Foundation- TSDF) ได้เข้าพบนาย William Baum ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก สำนักงานข่าว Voice of America  และนาย Colin Bryant Lovett ซึ่งกำลังย้ายไปรับตำแหน่งบรรณาธิการข่าว VOA ประจำภูมิภาคเอเชียที่กรุงเทพฯ (ซึ่งจะครอบคลุมดูแลสำนักงานข่าว VOA ในเกาหลีใต้  จีน และปากีสถาน) และได้พบกับนางสาวนิตยา  มาพึ่งพงศ์ หัวหน้าภาคภาษาไทย และคณะเจ้าหน้าที่สำนักข่าว VOA ณ กรุงวอชิงตัน

อาจารย์เจฟได้เล่าประสบการณ์เดินทางไปยังประเทศไทยครั้งแรกในฐานะอาสาสมัคร Peace Corps เมื่อปี 2520 และต่อมาได้ใช้ชีวิตในประเทศไทยโดยเคยทำงานกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและบริษัทต่างประเทศในประเทศไทย รวมทั้งสอนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และช่วยงานของสำนักพระราชวังตั้งแต่ปี 2538 ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการเสริมสร้างความเข้าใจหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเพิ่มความสมดุลในสังคมไทย มูลนิธิมั่นพัฒนา เมื่อปี 2556

GL VOA 3ในช่วงการสัมภาษณ์โดยคุณป้อม (นิตยา มาพึ่งพงศ์) และคุณอั๋น (รัตพล อ่อนสนิท) อาจารย์เจฟน้อมนำหลักการพึ่งพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตเพื่อช่วยให้ประชาชนไทยสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่มากับโลกาภิวัตน์ ซึ่งรวมถึงการขยายตัวของลัทธิบริโภคนิยม และความเสื่อมโทรมของสภาพสิ่งแวดล้อม โดยเป็นแนวทางในการดำรงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ผ่านการใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันตนเอง รวมถึงการยึดหลักคุณธรรมและความรอบรู้ ซึ่งเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

อนึ่ง มูลนิธิมั่นพัฒนาเป็นองค์กรหนึ่งที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการช่วยสนับสนุนให้ประชาชนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชนบทสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการเยี่ยมเยียนและพูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ เพื่อรับฟังปัญหาในการดำรงชีวิตและการวางแผนชีวิตในอนาคต โดยมูลนิธิฯ ได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลในการดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ด้วย