ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับสวัสดิภาพผู้สูงอายุ ระบบประกันสุขภาพและการลดช่องว่างทางสังคมไทย

image002

โดย
ดร. สุทยุต โอสรประสพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนามนุษย์ในหน่วยการพัฒนามนุษย์ของธนาคารโลก
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิ

วันพุธที่ 17 ก.พ. 2559
ระหว่างเวลา 12.00 – 13.30 น.
ณ ห้อง MC 3-500 ชั้น 3
ที่ทำการธนาคารโลกในกรุงวอชิงตั

 ที่อยู่ 1818, H St NW, Washington DC, 20433
World Bank Main Complex (MC), 3rd Floor (Room MC 3-500)

โดยผู้สนใจเข้ารับฟังบรรยายต้องลงทะเบียนเข้าร่วมล่วงหน้า โดยแจ้งชื่อไปยังอีเมล์ sosornprasop@worldank.org
และโปรดเตรียมบัตรประจำตัว (ID card) เพื่อแสดงตนในวันเข้าร่วมฟังบรรยาย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ sosornprasop@worldank.org

ประวัติผู้บรรยาย ดร. สุทยุต โอสรประสพ หรือคุณแทม 1554ประจำอยู่ในกรุงเทพฯ โดยเป็นผู้นำกลุ่มการสาธรณสุขในประเทศไทย เขาเคยทำงานนำทีม และให้ความช่วยเหลือด้านความรู้ใน กับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ทางการพัฒนาด้านสาธรณสุข ได้แก่ การเงินการคลังทางสาธารณสุข การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบสาธารณสุข ทรัพยากรมนุษย์ในการสาธารณสุข ธรรมาภิบาลและการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข และการประเมินความสูญเสียและการเสียโอกาสทางสาธารณสุขหลังเหตุภัยพิบัติ

ดร. สุทยุต เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะที่เป็นผู้นำในการส่งเสริมให้มีการป้องกัน และลดอันตรายจากเชื้ดเอชไอวีในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยง ผ่านโครงการและงานวิเคราะห์ต่างๆ ในประเทศฟิลิปปินส์มาเลเซีย (ภาษาอังกฤษ) ไทย และเวียดนาม เขาได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี ในการเป็นผู้นำและมีคุโณปการให้กับการประเมินความสูญเสียและการเสียโอกาสทางสาธารณสุขหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี 2554 (ภาษาอังกฤษ) และเขายังมีส่วนร่วมในการประเมินความสูญเสียและการเสียโอกาสด้านสาธารณสุขหลังจากพายุไซโคลนนาร์กีสในประเทศเมียนมาร์ปี 2551 (ภาษาอังกฤษ) การทำงานของ ดร. สุทยุตยังครอบคลุมไปถึงการศึกษาในเรื่องการคลังด้านสาธารณสุข และการใช้จ่ายภาคสาธารณะด้านสาธารณสุข เขาเป็นผู้เขียนร่วมรายงานการบริหารจัดการด้านการคลังของประเทศไทย เรื่องการใช้จ่ายของรัฐบาลและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่นทางด้านสาธารณสุขในประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ) เขายังเป็นหนึ่งในทีมหลักในการศึกษาการใช้จ่ายของภาครัฐในประเทศเมียนมาร์ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้

ความเชี่ยวชาญในเรื่องการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขของเขาก็เป็นที่รู้จักกันดี เขาเป็นผู้เขียนร่วมรายงานการกระจายอำนาจทางสาธารณสุขในประเทศไทยและการออกนอกระบบราชการของโรงพยาบาลรัฐ นอกเหนือจากนั้น เขายังได้เป็นผู้นำและผู้เขียนหลักในรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการปฏิรูปสาธารณสุขแห่งชาติ (ภาษาอังกฤษ) ซึ่งให้ความช่วยประเทศฟิลิปปินส์ในการปฏิรูปการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข

ดร. สุทยุต ศึกษาในระดับปริญญาเอกด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และปริญญาเอกด้านนานาชาติศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ โดยได้รับทุนการศึกษาเกตส์เคมบริดจ์ เขาสำเร็จปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

English version