เรียนรู้การประกอบกิจการในสหรัฐฯ จากงาน State of Entrepreneurship ครั้งที่ 7

ThaiBICUSA | วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

by Chayada Polpun

SOE 1สถาบัน Kauffman (Kauffman Foundation) เป็นองค์กรเอกชนที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่มุ่งหวังผลกำไร มีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ด้านการฝึกหัดพนักงาน กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจแก่เจ้าของกิจการหน้าใหม่ ในปีนี้ สถาบัน Kauffman ได้จัดงาน State of Entrepreneurship เป็นครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ”เราจะทำให้เศรษฐกิจกลับมาเติบโตอีกครั้งได้อย่างไร” โดยมีผู้ร่วมอภิปรายจากหลายสาขาอาชีพ เช่น อาจารย์ นักวิชาการ นักเขียนบทความจากสำนักข่าวบลูมเบริก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 รัฐโอไฮโอ นาย สตีฟ ชาบอท สมาชิกวุฒิสภา บ๊อบ เบนเน็ต รัฐมนตรีสหรัฐฯ แดน กริ๊กแมน เป็นต้น

 

การอภิปรายจัดขึ้นเพื่อมุ่งหาวิธีการส่ง เสริมการประกอบธุรกิจในสหรัฐฯ ซึ่งรัฐบาลสหรัฐฯ ตระหนักว่าธุรกิจขนาดเล็ก – กลาง (SMEs) เป็นรากฐานสำคัญที่ผลักดันให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ เติบโตถึงร้อยละ 98 ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจึงต้องร่วมมือกันอำนวยความสะดวกให้ความรู้ด้าน นโยบาย-กฎหมายให้แก่ผู้ประกอบการ ในปัจจุบันสหรัฐฯ มีนโยบายช่วยกิจการ SMEs เช่น โครงการยกเว้นดอกเบี้ยเงินกู้ (Exemption Loan Policy Program) การบังคับใช้กฎหมายผู้ประกอบการ (American Entrepreneur and Investment Act) และการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น เป็นต้น

นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 2016 สหรัฐฯ จะเน้นการส่งเสริมผู้ประกอบการค้าและการส่งออกซึ่งถือเป็นโอกาสดีเนื่องจาก สหรัฐฯ ได้ทำข้อตกลง TPP กับประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก เพื่อเปิดเสรีทางการค้าและสามารถลดอุปสรรคทางการค้าทำให้ ผู้ประกอบการสหรัฐฯ ได้รับการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีจะเป็นหนทางที่จะ ช่วยให้ผู้ประกอบการประสบผลสำเร็จ เพิ่มการสร้างงาน และเพิ่มการผลิตให้กับสหรัฐฯ นอกจากนี้ รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ควรออกกฎรองรับสิทธิของลูกจ้างที่ทำงานหลายแห่งให้มีมาตรฐานเพื่อป้องกันการ เอาเปรียบจากนายจ้าง และควรปล่อยให้เป็นไปตามการตัดสินใจของลูกจ้างแต่ละบุคคลในแง่ของสิทธิ ประโยชน์ด้านการประกันสุขภาพซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้แก่บริษัทประกันซึ่ง เป็นอีกทางหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ยังได้มีการถกปัญหาการอพยพเข้าสหรัฐฯ ของชาวต่างชาติ ผู้อภิปรายต่างมีความเห็นในแนวทางเดียวกันว่าผู้อพยพส่วนมากได้นำความรู้ ความสามารถเข้ามายังสหรัฐฯ ทำให้เทคโนโลยีและรูปแบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งในการสร้างงานให้แก่ชาวสหรัฐฯ

นโยบายที่ช่วยผลักดันให้กิจการ SMEs ประสบความสำเร็จ คือ การกำหนดกฎหมายและนโยบายต่าง ๆ ให้สะท้อนถึงความต้องการของผู้ประกอบการ รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน องค์กรวิจัย ลูกจ้าง เป็นต้น ทุกคนสามารถแสดงความเห็นของตนต่อรัฐบาล/หน่วยงานสหรัฐฯ ได้อย่างเปิดเผยและเสรี ในข้อดีนี้ทำให้สหรัฐฯ มีนโยบายที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างตรงจุด ในตอนท้ายของการประชุมผู้อภิปรายเน้นย้ำว่า ความผิดพลาดในการออกนโยบายซึ่งเป็นแนวทางในการบริหารสหรัฐฯ นั้นไม่อาจถือได้ว่าเป็นความผิดของผู้บริหาร แต่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของชาวสหรัฐฯ ทุกคน เนื่องจากทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันพัฒนา เสนอแนวความคิด และป้องกันสิ่งผิดไม่ให้เกิดขึ้นกับประเทศของตน

 

ข้อมูลโครงการยกเว้นดอกเบี้ยเงินกู้ การบังคับใช้กฎหมายผู้ประกอบการ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

1. โครงการยกเว้นเงินกู้
http://selectusa.stateincentives.org/programs/?State=All&Type_Name=Tax%20exemption

2. กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ
https://www.sba.gov/category/navigation-structure/starting-managing-business/starting-business/business-law-regulations

3. ข้อมูล Policy Digest จัดทำโดย Kauffman Foundation
http://www.kauffman.org/what-we-do/resources/entrepreneurship-policy-digest  

 

จัดทำโดย ชญาดา พลพันธุ์

www.thaibicusa.com