ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางฝึกอบรมมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารในภูมิภาค


สินค้าเกษตรและอาหารเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ และไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ขณะนี้สหรัฐฯ อยู่ระหว่างการออกกฎระเบียบตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act ของสหรัฐฯ เพื่อควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร สำหรับการนำเข้ามาขายยังสหรัฐฯ โดยอยู่ระหว่างการให้ความรู้และทำความเข้าใจกับกฎระเบียบใหม่ให้กับประเทศผู้ส่งออกสินค้ามายังสหรัฐฯ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติของไทย หรือที่รู้จักกันในนาม มกอช. เป็นหน่วยงานสร้างมาตรฐานและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อคนไทยและตลาดโลก กำลังเร่งดำเนินการให้ความรู้แก่เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ส่งออกในประเทศไทยเพื่อปรับตัวให้ทันกับกฎระเบียบดังกล่าว

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ พร้อมด้วยนางสาวสุธาวัลย์ สิทธิวิชชาพร นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ เดินทางเยือนกรุงวอชิงตัน เพื่อหารือกับฝ่ายสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยในโอกาสนี้ ท่านทูตพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดพบหารือให้ข้อคิดเห็นเพื่อสร้างโอกาสความร่วมมือกับฝ่ายสหรัฐฯ โดยมี นางศศิพันธุ์ พรรณรายน์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง และ ดร.ประโยชน์ เพ็ญสุต ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ เข้าร่วมการหารือด้วย

ในการหารือเห็นว่า ไทยมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ให้ ปท. ในภูมิภาคเกี่ยวกับกฎระเบียบของ FSMA โดยดึงให้หน่วยงานขององค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) และหน่วยงานให้ความช่วยเหลืออย่าง USAID ที่ประจำอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยเข้ามามีส่วนร่วมผลักดันโครงการดังกล่าวต่อไป

เลขาธิการ มกอช2

พนาลี ชูศรี