กฎหมาย Trade Facilitation and Trade Enforcement Act สรุปข้อกำหนดและผลกระทบต่อไทย

TradeFacilitationTradeEnforcementAct_FactSheet_Page_1เปิดอ่านเอกสารฉบับเต็ม