ครม.เห็นชอบ ปี’60 คนไทยไม่ต้องพกสำเนาบัตร เมื่อไปติดต่อราชการ


ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์ | 15 มี.ค. 2559

เมื่อ วันที่ 15 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกฯ แถลงมติ ครม.ว่า ทางกระทรวงมหาดไทย(มท.)ได้เสนอแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการ บริการภาครัฐ แม้ว่าที่ผ่านมาทางรัฐบาลจะได้ผ่าน พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ทำให้ขั้นตอนการติดต่อภาคประชาชนกับภาครัฐมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นและ ประชาชนจะทราบว่าผ่านขั้นตอนอะไรบ้างใช้เวลาเท่าไหร่ทางราชการไม่สามารถที่ จะถ่วงเวลาได้ แต่อย่างไรก็ดี การติดต่อรับบริการยังมีประเด็นปัญหาการยื่นเอกสารประกอบ ซึ่งเอกสารเหล่านั้นทางราชการเป็นผู้ออกให้ประชาชน แต่เมื่อไปติดต่อก็ต้องนำเอกสารไปอีก ทาง มท.จึงเสนอแนวทางนี้มาเพื่อลดภาระประชาชนในช่วงที่ไปติดต่อไม่ต้องนำเอกสาร ไป

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวว่า นอกจากนี้ทางรัฐบาลยังมีนโยบายช่วยประชาชนแต่ละกลุ่มให้ตรงตัวบุคคล อย่างคนมีรายได้น้อยจะช่วยอย่างไร ซึ่งทางรัฐบาลได้มองแนวทางจะช่วยอย่างไร โดยทางมท.ได้มองแนวทางที่จะสามารถบูรณาการกันได้ และเสนอมายัง ครม. 4 ข้อ คือ 1.ให้สำนักทะเบียนกลางกรมการปกครองเป็นหน่วยงานกลางเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วย งานราชการ 2.หน่วยงานราชการภาครัฐจัดทำข้อมูลประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่ต้องทำอยู่แล้ว สำรวจให้ครบ โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็นดัชนีเชื่อมโยง 3.หน่วยราชการจัดทำฐานข้อมูล เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานกับระบบคอมพิวเตอร์สำนักทะเบียน กลางกรมการปกครอง เพื่อจะได้เชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้ 4.หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่ให้บริการประชาชนต้องปรับปรุงเพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่มี เลข 13 หลักเชื่อมโยงกับข้อมูลทั้งหมด ภายหลังจากนี้ไป 3 เดือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการให้ได้บางรายการ และในปี 60 ประชาชนจะไม่ต้องพกสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนไปติดต่อราชการอีกต่อไป

ที่มา มติชนออนไลน์

 


Source: www.prachachat.net