สาระกงสุลน่ารู้ ฉบับที่ 6/2559


กรณีชื่อสกุลบนพาสปอร์ตไทยกับกรีนการ์ดไม่ตรงกัน
ควรจะซื้อตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศด้วยชื่อสกุลใด?

        อีกหนึ่งคำถามใกล้ตัวที่มักมีผู้สอบถามเช้ามาบ่อยครั้ง คือ “หากนามสกุลบนพาสปอร์ตไทยกับกรีนการ์ด
ไม่ตรงกัน ควรจะซื้อตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศด้วยชื่อสกุลใด?”

        การที่ชื่อสกุลบนพาสปอร์ตไทยกับกรีนการ์ดไม่ตรงกัน ส่วนใหญ่เกิดจากการที่คนไทยจดทะเบียนสมรส
กับชาวต่างชาติที่สหรัฐฯ แต่ยังไม่ได้ไปเปลี่ยนชื่อสกุลในฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยที่ประเทศไทย จึงทำ
ให้ชื่อสกุลที่ปรากฏบนพาสปอร์ตไทย (ซึ่งยังคงเป็นชื่อสกุลก่อนแต่งงาน) แตกต่างจากชื่อสกุลบนเอกสาร
ประจำตัวที่ออกให้โดยทางการสหรัฐฯ (ซึ่งจะปรากฏชื่อสกุลหลังแต่งงาน) อาทิ ใบขับขี่ (Driver License) และ
กรีนการ์ด (Green Card) เป็นต้น

       สำหรับคำถามที่ว่า “หากนามสกุลบนพาสปอร์ตไทยกับกรีนการ์ดไม่ตรงกัน ควรจะซื้อตั๋วเครื่องบิน
ระหว่างประเทศด้วยชื่อสกุลใด?” นั้น
คำตอบ คือ เอกสารที่นับว่ามีความสำคัญที่สุด สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ คือ หนังสือเดินทาง
(Passport) ดังนั้น ในการยืนยันตัวบุคคล เจ้าหน้าที่สายการบิน รวมถึงเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration)
ของประเทศต่างๆ จะยึดถือข้อมูลจากเล่มหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ การระบุชื่อและ
นามสกุลเวลาซื้อตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ก็จะต้องระบุตามชื่อและนามสกุลที่ปรากฏในพาสปอร์ตเท่านั้น
ทั้งนี้ อาจมีผู้ตั้งคำถามต่อไปว่า “เวลาเดินทางระหว่างประเทศ จำเป็นจะต้องถือกรีนการ์ดขึ้นเครื่องบินด้วย
หรือไม่?”
คำตอบ  คือ ไม่จำเป็น อย่างไรก็ดี ท่านควรมีสำเนากรีนการ์ดดังกล่าวติดตัวไว้ด้วย ทั้งนี้ เนื่องจาก
ฐานข้อมูลของหน่วยตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ (United States Citizenship and Immigration Services-USCIS)
มีข้อมูลโดยละเอียดของทุกท่านที่ถือครองกรีนการ์ด ซึ่งรวมถึงข้อมูลนามสกุลก่อนสมรสด้วยอยู่แล้ว
นอกจากนี้ เพื่อความรอบคอบ ท่านควรมีสำเนาทะเบียนสมรส รวมทั้งสำเนาเอกสารประจำตัวของคู่สมรส
ของท่านที่ยังมีอายุใช้งานได้ เช่น พาสปอร์ต และ/หรือ ใบขับขี่ ติดตัวไว้ด้วย (โดยเฉพาะเวลาที่คู่สมรสไม่ได้
เดินทางไปพร้อมกันด้วย) เพื่อความสะดวกในกรณีที่เจ้าหน้าที่สายการบินหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ต้องการตรวจเอกสารนั้นๆ

       ท้ายนี้ไม่ว่าทุกท่านจะเดินทางไปประเทศใดก็ตาม อย่าลืมที่จะศึกษาข้อมูลพื้นฐาน/ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเข้าประเทศนั้นๆ ทั้งจากเว็บไซด์ของสถานทูตฯ/สถานกงสุลของประเทศนั้นๆ และ/หรือจากเว็บไซด์ทั่วไปที่
เกี่ยวข้อง อาทิ Wikipedia ก่อนการเดินทางด้วยนะคะ

       ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเดินทาง แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้าค่ะ

______________________________________________________________________
ณัฐพร-รายงาน
14 เมษายน 2559